فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

پرسش های مردمی

1. صله رحم یعنی چه؟
2. چرا برخی مردم آن گونه که شایسته است، به روابط خویشاوندی اهمیت نمی دهند؟
3. به نظر شما، نوع مهمان نوازی ها تا چه حد در کاهش روابط خویشاوندی موثر است؟
4. نداشتن توان مالی تا چه حد می تواند سبب کم شدن روابط خانوادگی شود؟
5. با اجرای درست صله رحم چه فوایدی نصیب افراد می شود؟
6. ترک صله رحم چه آسیب ها و زیان هایی برای انسان به همراه دارد؟
7. می گویند صله رحم سبب افزایش روزی و برکت می شود. نظر شما چیست؟
8. آیا احوال پرسی تلفنی و مانند آن می تواند جای ارتباطهای حضوری و چهره به چهره را بگیرد؟
9. شما و اقوام و خویشانتان تا چه اندازه برای صله رحم اهمیت قائل می شود؟
10. چرا برخی مردم به صله رحم، کم توجهی می کنند؟
11. برای برقراری هر چه بیشتر روابط خویشاوندی چه پیشنهادی دارید؟
12. تا چه اندازه از آثار منفی ترک صله رحم آگاهی دارید؟
13. برخی اقوام و آشنایان فقط هنگام مشکل به یاد یکدیگر می افتند. به نظر شما این روش چه نتایجی در پی دارد؟
14. بنابر آموزه های دینی، قطع رحم سبب کوتاهی عمر، اجابت نشدن دعا و کاهش روزی و... می شود. فکر می کنید اگر مردم ما به خوبی از این ضررها آگاه شوند، برای تقویت روابط خانوادگی تلاش می کنند؟
15. صدا و سیما تا چه اندازه در کاهش یا افزایش روابط خانوادگی موثر است؟
16. کدام یک از سریال ها، فیلم ها و نمایش های رادیویی را به یاد دارید که بر اهمیت روابط خانوادگی در آن تأکید شده باشد؟

پرسش های کارشناسی

1. تعریف شما از صله رحم چیست؟
2. عوامل کم رنگ شدن روابط خویشاوندی در جامعه چیست؟
3. مسائل فرهنگی تا چه اندازه می تواند در کاهش یا افزایش ارتباط خویشاوندی موثر باشد؟
4. مسائل اقتصادی را تا چه حد در کم رنگ شدن صله ارحام موثر می دانید؟
5. روش های صله رحم را در روابط خویشاوندی بیان فرمایید.
6. فرهنگ غرب و تهاجم فرهنگی را تا چه اندازه در کاهش سطح روابط خویشاوندی موثر می دانید؟
7. چگونه و با چه روش هایی می توان مردم را به صله رحم تشویق کرد؟
8. ابزارهای جدید ارتباطی مانند تلفن و اینترنت تا چه اندازه در کم رنگ شدن روابط چهره به چهره و حضوری موثر است؟
9. رابطه میان صله ارحام و فرهنگ میهمان داری را چگونه بررسی می کنید؟
10. پی آمدها و آثار منفی گسست ارتباطی میان خویشاوندان را چگونه می بینید؟
11. افزون بر آثار اخروی، چه پی آمدهایی دنیوی در صله رحم وجود دارد؟
12. برخی معتقدند که صله رحم در جامعه ما نسبت به اوایل انقلاب به شدت کم شده است. دلایل آن چیست؟
13. درباره حقوق خویشاوندان از دیدگاه اسلام توضیح فرمایید.
14. جایگاه و اهمیت صله رحم و رسیدگی به خویشاوندان را چگونه می بینید؟
15. رسانه ها چگونه می توانند در فرهنگ سازی در این زمینه نقش بیشتری داشته باشند؟
16. برای تقویت روابط خویشاوندی و صله رحم چه سفارشی دارید؟
17. در حقیقت، فلسفه برقراری روابط خویشاوندی، ایجاد و تحکیم مهر و محبت میان خویشاوندان است. نظر شما درباره فلسفه صله رحم چیست؟

...................) Anotates (.................
1) محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه ش 1363، ج 2، ص 347.
2) جامع السعادت، ج 2، ص 252، مستندرک الوسائل، ج 15، ص 237.
3) اصول کافی، ج 2، ص 151.
4) فهرست موضوعی غررالحکم و دررالکلم، ص 133.
5) دعای مکارم الااخلاق، صص 361-364.
6) اصول کافی، ج 2، ص 157.
7) میزان الحکمه، ج 4، ص 87.
میزان الحکمه، ج 4، ص 87.
8) اصول کافی، ج 2، ص 151.
9) فهرست موضوعی غررالحکم، ص 134.
10) غررالحکم، ص 456؛ مستندرک الوسائل، ج 15، ص 250.
11) الترغیب و الترهیب، ج 3، ص 333.
12) الترغیب و الترهیب، ص 334.
13) حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ج 2، ص 1629.
14) راغب اصفهانی، مفردات قرآن، ماده رحم؛ سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج 4، ص 138.
15) محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 95، ح 25.
16) نک: رضا رجب زاده، راه نجات، ص 121، ترجمه منهاج النجاه، ملا محسن فیض کاشانی.
17) عبدالله جوادی آملی، تسنیم، (تفسیر قرآن)، ج 2، ص 558؛ به آیه 27 سوره بقره اشاره دارد.
18) ترجمه فارسی میزان الحکمه، ج 4، ح 7045.
19) ترجمه فارسی میزان لحکمه، ح 7082.
20) تحلیلی اجتماعی از صله رحم، ص 44.
21) میزان الحکمه، ج 4، ص 298.
22) سفینه البحار، ج 1، ص 567.
23) همان؛ کافی، ج 2، ص 176.
24) اصول کافی، ج 2، ص 183.
25) ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 261.
26) رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)، حقوق و روابط اجتماعی، ترجمه: محمد جواد مولوی نیا، ص صص 37-70.
27) روضه الواعظین، ص 431.
28) رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)، ص 71.
29) مستدرک الوسائل، ج 8، ص 393.
30) مستدرک الوسائل، ج 8، ص 393.
31) کلیات سعدی، باب ششم، ص 155.
32) بحار الانوار، ج 7، ص 121 باب 5، ح 63؛ ج 77، ص 34، باب 2، ح 7.
33) همان، ج 18، ص 103، باب 10ت ح 4.
34) مستندرک الوسائل، ج 15، ص 247، ح 18131.
35) بحار الانوار، ج 10، ص 404، باب 15 و 25.
36) همان، ج 74، ص 105، باب 3، ح 67، به نقل از: نهج البلاغه، ص 56.
37) کنزالدقائق، ج 1، ص 411؛ تفسیر شریف لاهیجی، ص 153؛ تفسیر کبیر، ج 5، ص 40؛ تفسیر بیضاوی، ص 34؛ روح المعانی، ج 2، ص 40.
38) تفسیر روح الجنان و روض الجنان، ج 2، ص 2؛ تفسیر اثنی عشری، ج 1، ص 323.
39) تفسیر بیضاوی، ص 34.
40) همان.
41) آموزه های بنیادین علم اخلاق، ج 2، ص 168.
42) سید علی اکبر صداقت، یک صد موضوع،500 داستان، ص 329.
43) احیاء القلوب، ص 127.
44) سفینه البحار، ج 1، ص 515.
45) اصول کافی، ج 2، باب العقوق، ص 349.
46) سید جعفر میر عظیمی، حقوق والدین، ص 21.
47) مقام پدر و مادر، ص 72.
48) لثانی الاخبار، ص 249؛ بحارالانوار، ج 44، باب 2، ص 85.
49) جامع السعادت، ج 2، ص 260.
50) حقوق والدین، ص 26.
51) المحجه البیضاء، ج 3، ص 439.
52) تفسیر نمونه، ج 12، ص 78.
53) اصول کافی، ج 2، ص 159.
54) اصول کافی، ج 2، ص 159.
55) اصول کافی، ج 2، ص 159.
56) نور الثقلین، ص 149.
57) تحف العقول، ص 238.
58) علی کیست، ص 434.
59) نک، آل عمران، 92.
60) نخبه المواعظ، ص 106، برگرفته از: مکارم الاخلاق.
61) نخبه المواعظ، ص 104، برگرفته از: مکارم الاخلاق.
62) ج 77، باب 2، ح 7.
بحارالانوار،
63) ج 74، باب 3، ح 25.
بحارالانوار،
64) همان، ج 23، ص 265.
65) نهج البلاغه، خطبه 23.
66) همان، خطبه 142.
67) بحارالانوار، ج 34، ص 217.
68) نهج البلاغه، خطبه 139.
69) بحارالانوار، ج 53، ص 278، به نقل از نهج البلاغه.
70) همان، ج 8، باب الشفاعه، ح 39.
71) همان، ج 74، باب 3، ص 97.
72) اصول کافی، ج 2، ص 151.
73) ابن شعبه حرانی، تحف المعقول، ص 211.
74) بحارالانوار، ج 100، باب 73، ص 31.
75) همان، ج 3، باب 3، ص 30.
76) همان، باب 2، باب البر، ح 40.
77) غرر الحکم، ج 3 و 4، ح 5196 و ح 4621.
78) همان.
79) همان، ج 2، ص 478، ح 3357.
80) بحار الانوار، ج 74، باب 3، ح 62.
81) همان، ج 96، باب 1، ح 1.
82) همان، باب 30، ح 6.
83) همان، ج 103، ح 3.
84) همان، ج 73، باب 132، ح 9.
85) نک: تحلیلی اجتماعی از صله رحم، ص 343، (با تلخیص).
86) همان، ص 353، (با تلخیص).
87) همان، ص 372 (با تلخیص)
88) همان، ص 374(با تلخیص).
89) اصول کافی، ج 2، ص 150، ح 4.
90) بحارالانوار، ج 96، باب 16، ح 37.
91) همان، ج 74، باب 3، ح 16.
92) نهج البلاغه، ترجمه و شرح: فیض الاسلام، خطبه 109.
93) میزان الحکمه، ج 4، ص 84.
94) اصول کافی، ج 2، ص 152، ح 17.
95) بحارالانوار، ج 71، ص 100.
96) همان، ج 72، ص 100.
97) اصول کافی ج 2، ص 156.
98) نهج البلاغه، نامه 31.
99) همان، خطبه 22.
100) غررالحکم، ج 2، ح 2458.
101) بحارالانوار، ج 74، باب 3، ح 16.
102) همان، ج 74، ص 102.
103) اصول کافی، ج 2، ص 156، ح 29.
104) بحارالانوار، ج 71، ص 88.
105) مشکوه الانوار، ص 166.
106) اصول کافی، ج 2، ص 152،ح 13.
107) بحارالانوار، ج 74، باب 3، ح 49.
108) همان، ح 74؛ اصول کافی، ج 2،صص 150 و 151، ح 6 و 12.
109) اصول کافی، ج 2، ص 152.
110) همان.
111) بحارالانوار، ج 74، باب 3، ح 74.
112) سید عبدالحسین دستغیب، گناهان کبیره، کانون اندیشه اسلامی، 1361، ج 1، ص 139.
113) بحارالانوار، ج 74، باب 3، ح 34.
114) همان، باب 17، ح 10.
115) همان، ج 77، باب 2، ح 7.
116) همان، ج 74، باب 3، ح 58.
117) غررالحکم، ج 2، ح 3394.
118) بحارالانوار، ج 74، باب 30، ح 6.
119) وسائل الشیعه، ج 7، (ابواب الصوم المندوب)، باب 14، ح 9.
120) بحارالانوار، ج 96، باب 16، ح 37.
121) شیخ عباس قمی، سفینه البحار، ج 2، ص 553.
122) بحارالانوار، ج 96، باب 14، ح 55.
123) همان، ج 74، باب 3، ح 21.
124) همان، ح 23.
125) غررالحکم، ج 4، ح 4، ص 588، مستندرک الوسائل، ج 15، ص 251.
126) تحلیلی اجتماعی از صله رحم، ص 290.
127) همان، ص 286.
128) بحارالانوار، ج 78، باب 23، ح 159.
129) نهج البلاغه، نامه 18.
130) بحارالانوار، ج 96، باب 16، ح 37.
131) همان، ج 76، باب 67، ح 30.
132) غررالحکم، ج 4، ح 5879.
133) بحارالانوار، ج 76، باب 67، ح 1.
134) همان، ح 62.
135) همان، ج 74، باب 2، ح 96.
136) همان، ج 47، باب 31، ح 14.
137) همان، باب 28، ح 9.
138) همان، ج 22، باب 26، ح 26.
139) همان، ج 69، باب 38، ح 20.
140) همان، ج 74، باب 3، ح 9.
141) همان، ج 74، باب 3، ح 8.
142) تحلیلی اجتماعی از صله رحم، صص 304 و 305.
143) نهج البلاغه، خطبه 222.
144) بحارالانوار، ج 77، باب 2، ح 7.
145) نهج البلاغه، خطبه 192.
146) سفینه البحار، ج 1، ص 516.
147) بحارالانوار، ج 73، باب 138، ح 11.
148) همان، ج 74، ص 100، باب 3، ح 50.
149) همان، باب 3، ح 43.
150) همان، ج 74، باب 3، ح 101.
151) همان، ج 87، باب 81، ح 59.
152) غررالحکم، ج 5، ح 7485.
153) بحارالانوار، ج 74، باب 3، ح 12.
154) همان، ج 77، باب 9، ح 1.
155) همان، ج 100، باب 77، ح 3.
156) همان، ج 51، ص 263.
157) همان، ج 76، باب 67، ح 19.
158) همان، ج 51، ص 263.
159) غررالحکم، ج 3، ح 4930.
160) بحارالانوار، ج 74، باب 3، ح 27.
161) همان، ج 51، ص 263.
162) همان، ج 73، باب 136، ح 18.
163) همان، ج 93، باب 16، ح 23 و باب 25، ح 21.
164) همان، ج 8، باب 22، ح 9.
165) همان، ج 79، باب 86، ح 15.
166) همان، ج 76، باب 67، ح 30.
167) همان، ج 96 ، باب 46، ح 25.
168) همان، ج 46، باب 11، ح 47.
169) اصول کافی، ج 2، ص 641.
170) بحارالانوار، ج 74، باب 3، ص 98.
171) همان، ج 77، باب 5، ح 1.
172) همان، ج 75، باب 70، ح 15.
173) همان، ج 74، باب 3، ح 103.
174) اصول کافی، ج 2، ص 162.
175) همان.
176) همان، ص 161.
177) بحارالانوار، ج 74، ص 82.
178) نک، رعد: 21.
179) حکایت های شنیدنی، ج 5، ص 30، طوسی، الغیبه، ص 128.
180) جامع النورین، ص 24، برگرفته از: یک صد موضوع، 500 داستان، ص 330.
181) تفسیر نمونه، ج 9، ص 112.
182) شیفتگان حضرت مهدی ج 1، ص 139، به نقل از: سید جواد رضوی، انتظارات حضرت مهدی (عج) از شیعیان، ص 34.
183) العبقری الحسان، ج 2، ص 88، به نقل از: انتظارات حضرت مهدی از شیعیان، ص 60.