فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

8. رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود:

در قیامت، رحم و امانت، پل صراط را احاطه می کنند. هنگامی صله رحم کننده و امانت دار از آن بگذرند، وارد بهشت می شوند و زمانی که قاطع رحم و خیانت کننده به امانت از بگذرند، به آتش افکنده می شوند؛ زیرا با این دو گناه، هیچ عملی به حال ایشان سودمند نخواهد بود.(164)

9. محروم ماندن از بهشت

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) می فرماید:
سه گروهند که هرگز داخل بهشت نمی شوند: شراب خوار، ایمان آورنده به سحر و جادو و قطع کننده رحم.(165)
همچنین در کلام گهر بار دیگری می فرماید:
کسی که خاندان خود را ضایع و با ارحامش قطع رابطه کند، خداوند در روز قیامت، او را از پاداش نیک محروم خواهد کرد و کسی که خدا او را در روز قیامت تباه کند، به درستی که جزو هلاک شدگان خواهد بود، مگر اینکه برای او شافعی باشد و چنین شافعی برای او یافت نمی شود.(166)
نیز در روایتی از ایشان آمده است: کسی که رحم خود را قطع کند، خداوند، رحمت خود را در روز قیامت از او قطع خواهد کرد.(167) از امام صادق نقل است:
خداوند، بهشت را آفرید و آن رانیکو و بوی آن را معطر کرد و بوی بهشت از فاصله دو هزار سال به مشام می رسد، ولی قاطع رحم و کسی که عاق والدین شده باشد، از این بوی معطر، محروم خواهند بود.(168)

10. گرفتاری به لعن خداوند

خداوند در قرآن مجید، کسانی را که قطع رحم می کنند، سزاوار لعن می داند و می فرماید:
فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله. (محمد: 22 و 23)
اگر روی گردان شوید، آیا جز این انتظار می رود که در زمین فساد و قطع رحم کنید؟ آنها کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته است.
در جای دیگر می فرماید:
والذین ینقضون عهدالله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. (رعد: 25)
آنان که پس از پیمان بستن، عهد خدا شکستند و آنچه را خدا به پیوند با آن امر کرده است {مانند رحم }، گسستند و در روی زمین فتنه و فساد برانگیختند، لعنت خدا بر ایشان است و بد جایگاهی برای آنان مقرر شده است.
خداوند متعال در جای دیگر، کسانی که عهد او را می شکنند و قطع رحم می کنند، فاسق و زیان کار می شمارد:
الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون.(بقره: 27)
{فاسقان آنها هستند که } پیمان خدا را پس از بستن می شکنند و رشته ای را که خداوند به پیوند آنها امر کرده است، می گسلند و در زمین فساد می کنند. اینها زیان کارانند.
حضرت امام سجاد (علیه السلام) در وصیت های خود به فرزندش، امام باقر (علیه السلام) فرمود:
و ایاک و مصاحبه القاطع لرحمه فانی وجدته ملعونا فی کتاب الله عزوجل فی ثلاثه مواضع.(169)
{فرزندم!} از هم نشینی باافرادی که پیوند خویشاوندی را قطع کرده اند و نسبت به ارحام خود بد رفتاری می کنند، بر حذر باش که من آنها را در سه جا از قرآن، ملعون یافتم. {سپس آیات 24 و 25 سوره محمد و آیه 25 سوره رعد و آیه 27 سوره بقره را تلاوت فرمود.}
امام صادق (علیه السلام) نیز فرمود:
ملعون است کسی که پدر و مادر خود را کتک زند. ملعون است کسی که عاق والدین شود و ملعون است کسی که قطع رحم کند.(170)
نه تنها خداوند، قطع کننده رحم را لعن و نفرین و از رحمت خود دور می کند، بلکه این فرد، مورد لعن و نفرین همه پیامبران و فرشتگان مقرب خدا قرار می گیرد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)، با اشاره به این افراد می فرماید:
{اینها کسانی هستند که } حرص و طمع و آز می ورزند، حسد را آشکار می سازند، ارحام خود را قطع می کنند و از انجام دادن اعمال نیک خودداری می ورزند.(171)