فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

7. به اجابت نرسیدن دعاها

امام صادق (علیه السلام) فرموده است:
گناهی که نابودی {فرد یا جامعه } را سرعت بخشد، قطع رحم است و گناهی که مانع اجابت دعاها می شود و هوا را تیره و تار می کند، عاق والدین است.(162)
در روایتی آمده است که خداوند، در شب نیمه شعبان، هر دعایی را اجابت. می کند، مگر دعای کسی که قاطع رحم باشد یا برای قطع رحم دعاکرده باشد.(163)

8. رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود:

در قیامت، رحم و امانت، پل صراط را احاطه می کنند. هنگامی صله رحم کننده و امانت دار از آن بگذرند، وارد بهشت می شوند و زمانی که قاطع رحم و خیانت کننده به امانت از بگذرند، به آتش افکنده می شوند؛ زیرا با این دو گناه، هیچ عملی به حال ایشان سودمند نخواهد بود.(164)

9. محروم ماندن از بهشت

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) می فرماید:
سه گروهند که هرگز داخل بهشت نمی شوند: شراب خوار، ایمان آورنده به سحر و جادو و قطع کننده رحم.(165)
همچنین در کلام گهر بار دیگری می فرماید:
کسی که خاندان خود را ضایع و با ارحامش قطع رابطه کند، خداوند در روز قیامت، او را از پاداش نیک محروم خواهد کرد و کسی که خدا او را در روز قیامت تباه کند، به درستی که جزو هلاک شدگان خواهد بود، مگر اینکه برای او شافعی باشد و چنین شافعی برای او یافت نمی شود.(166)
نیز در روایتی از ایشان آمده است: کسی که رحم خود را قطع کند، خداوند، رحمت خود را در روز قیامت از او قطع خواهد کرد.(167) از امام صادق نقل است:
خداوند، بهشت را آفرید و آن رانیکو و بوی آن را معطر کرد و بوی بهشت از فاصله دو هزار سال به مشام می رسد، ولی قاطع رحم و کسی که عاق والدین شده باشد، از این بوی معطر، محروم خواهند بود.(168)