فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

6. گرفتار اندوه شدن

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) به نقل یکی از اوصیای حضرت مسیح (علیه السلام)، قطع رحم را از جمله گناهانی بر شمرده است که دنیای انسان ها رابه دوزخ بدل می کند.(157) در روایت های دیگری نیز آمده است: قطیعه الرحم تورث الهم؛ قطع رحم، حزن و اندوه را به دنبال دارد.(158) حضرت علی (علیه السلام) نیز دراین باره می فرماید: حلول النقم فی قطیعه الرحم؛ پیش آمدن عقوبت ها، در بریدن از خویشان است.(159)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) در ذیل روایتی، پی آمدهای قطع رحم را این گونه بیان می کند:
زمانی که دانش در یک جامعه باشد، ولی به آن عمل نشود و زبان ها و دل ها نیز باهم موافق نباشند و آن گاه که مردم با خویشاوندان نزدیک خود قطع رابطه کنند، خشم وغضب الهی چنین مردمی را فرامی گیرد و خداوند، چشم و گوش آنان را کور و کر می کند.(160)
در روایت دیگری آمده است: قطع کننده رحم، از آسایش و راحتی بهره ای نخواهد داشت و هنگام رخ دادن اختلاف و نزاع و دشمنان بر او چیره خواهند شد.(161)

7. به اجابت نرسیدن دعاها

امام صادق (علیه السلام) فرموده است:
گناهی که نابودی {فرد یا جامعه } را سرعت بخشد، قطع رحم است و گناهی که مانع اجابت دعاها می شود و هوا را تیره و تار می کند، عاق والدین است.(162)
در روایتی آمده است که خداوند، در شب نیمه شعبان، هر دعایی را اجابت. می کند، مگر دعای کسی که قاطع رحم باشد یا برای قطع رحم دعاکرده باشد.(163)

8. رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود:

در قیامت، رحم و امانت، پل صراط را احاطه می کنند. هنگامی صله رحم کننده و امانت دار از آن بگذرند، وارد بهشت می شوند و زمانی که قاطع رحم و خیانت کننده به امانت از بگذرند، به آتش افکنده می شوند؛ زیرا با این دو گناه، هیچ عملی به حال ایشان سودمند نخواهد بود.(164)