فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

4. از دست دادن خویشاوندان

علی (علیه السلام) قطع رابطه با خویشان را موجب محرومیت از حمایت آنان و از دست دادن مقبولیت اجتماعی می داند و می فرماید: لیس لقاطع رحم قریب؛ کسی که با ارحام خود قطع کند، دوست و نزدیکی برای او نخواهد ماند.(152)

5. فقیر شدن

امیر مومنان علی (علیه السلام) می فرماید: قطیعه الرحم تودث الفقر؛ رحم با خویشاوندان تنگ دستی می آورد.(153) همچنین می فرماید: لیس مع قطیعه الرحم نماء؛ با قطع رحم هیچ گونه رشد و توسعه ای حاصل نخواهد شد.(154)
بنابر فرمایش علی (علیه السلام)، با قطع صله نه تنها بر ثروت و سرمایه انسان افزوده نمی شود، بلکه سرمایه موجود را نیز از دست می دهد و تمام دارایی او در دست نااهلان قرار می گیرد. ایشان می افزاید: هرگاه مردم قطع رحم کنند، ثروت و اموال آنها در دست اشرار قرار می گیرد.(155) در روایت دیگری نیز آمده است: عاق والدین، سختی زندگی و کاهش عدد و ویرانی سرزمین را به دنبال دارد.(156)

6. گرفتار اندوه شدن

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) به نقل یکی از اوصیای حضرت مسیح (علیه السلام)، قطع رحم را از جمله گناهانی بر شمرده است که دنیای انسان ها رابه دوزخ بدل می کند.(157) در روایت های دیگری نیز آمده است: قطیعه الرحم تورث الهم؛ قطع رحم، حزن و اندوه را به دنبال دارد.(158) حضرت علی (علیه السلام) نیز دراین باره می فرماید: حلول النقم فی قطیعه الرحم؛ پیش آمدن عقوبت ها، در بریدن از خویشان است.(159)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) در ذیل روایتی، پی آمدهای قطع رحم را این گونه بیان می کند:
زمانی که دانش در یک جامعه باشد، ولی به آن عمل نشود و زبان ها و دل ها نیز باهم موافق نباشند و آن گاه که مردم با خویشاوندان نزدیک خود قطع رابطه کنند، خشم وغضب الهی چنین مردمی را فرامی گیرد و خداوند، چشم و گوش آنان را کور و کر می کند.(160)
در روایت دیگری آمده است: قطع کننده رحم، از آسایش و راحتی بهره ای نخواهد داشت و هنگام رخ دادن اختلاف و نزاع و دشمنان بر او چیره خواهند شد.(161)