فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

3. نابودی اجتماع

امام باقر (علیه السلام) به نقل از حضرت علی (علیه السلام) فرمود: قسم دروغ و قطع رحم، شهرها را از سکنه خالی می کند.(149) امیرالمومنین علی (علیه السلام) در نهج البلاغه نیز می فرماید:
سه خصلت است که دارندگان آن نمی میرند، مگر آنکه کیفر آنها را در همین دنیا می بینند: ستم: قطع رحم و قسم دروغ که به وسیله آن با فرمان خدا مخالفت می کنند. همانا قسم دروغ و قطع رحم، سرزمین ها را از اهل آن خالی می کند و رحم زنان را عقیم می سازد و عقیم شدن رحم، انقطاع نسل را در پی خواهد داشت.(150)
امام صادق (علیه السلام) درباره آثار شوم قطع رحم می فرماید:
پناه می برم به خدا از گناهانی که سبب تسریع در نابودی است و مرگ را نزدیک می سازد و خانه ها را از سکنه خالی می کند و آن گناهان عبارتند از: قطع رحم؛ آزردن پدر و مادر و کنار گذاشتن نیکی ها.(151)
در برخی روایت ها به خالی شدن شهرها به عنوان یکی از پی آمدهای قطع رحم اشاره شده است که دلیل آن را می توان مرگ و نابودی افراد یا مهاجرت به سبب قطحی و خشک سالی دانست که هر دو از پی آمدهای قطع رحم و دوری از خویشاوندان است.

4. از دست دادن خویشاوندان

علی (علیه السلام) قطع رابطه با خویشان را موجب محرومیت از حمایت آنان و از دست دادن مقبولیت اجتماعی می داند و می فرماید: لیس لقاطع رحم قریب؛ کسی که با ارحام خود قطع کند، دوست و نزدیکی برای او نخواهد ماند.(152)

5. فقیر شدن

امیر مومنان علی (علیه السلام) می فرماید: قطیعه الرحم تودث الفقر؛ رحم با خویشاوندان تنگ دستی می آورد.(153) همچنین می فرماید: لیس مع قطیعه الرحم نماء؛ با قطع رحم هیچ گونه رشد و توسعه ای حاصل نخواهد شد.(154)
بنابر فرمایش علی (علیه السلام)، با قطع صله نه تنها بر ثروت و سرمایه انسان افزوده نمی شود، بلکه سرمایه موجود را نیز از دست می دهد و تمام دارایی او در دست نااهلان قرار می گیرد. ایشان می افزاید: هرگاه مردم قطع رحم کنند، ثروت و اموال آنها در دست اشرار قرار می گیرد.(155) در روایت دیگری نیز آمده است: عاق والدین، سختی زندگی و کاهش عدد و ویرانی سرزمین را به دنبال دارد.(156)