فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

1. کاهش عمر و مرگ نابهنگام

امام صادق (علیه السلام) در این باره می فرماید: الذنوب التی تعجل الفناء قطیعه الرحم؛ قطع رحم از گناهانی است که نابودی {افراد یا ملت ها} را سرعت می بخشد.(147)

2. محروم ماندن از رحمت خداوند

همچنین از ایشان نقل است مردی به محضر رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) شرف یاب شد و عرض کرد: ای پیامبر خدا! خویشاوندانی دارم که به آنان رسیدگی می کنم و صله ارحام به جا می آورم، ولی آنها مرا آزار می دهند و از من دوری می جویند.
تصمیم دارم با آنها قطع رابطه کنم. رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود: در این صورت، خداوند از همه شما دوری و قطع رحمت خواهد کرد.(148)

3. نابودی اجتماع

امام باقر (علیه السلام) به نقل از حضرت علی (علیه السلام) فرمود: قسم دروغ و قطع رحم، شهرها را از سکنه خالی می کند.(149) امیرالمومنین علی (علیه السلام) در نهج البلاغه نیز می فرماید:
سه خصلت است که دارندگان آن نمی میرند، مگر آنکه کیفر آنها را در همین دنیا می بینند: ستم: قطع رحم و قسم دروغ که به وسیله آن با فرمان خدا مخالفت می کنند. همانا قسم دروغ و قطع رحم، سرزمین ها را از اهل آن خالی می کند و رحم زنان را عقیم می سازد و عقیم شدن رحم، انقطاع نسل را در پی خواهد داشت.(150)
امام صادق (علیه السلام) درباره آثار شوم قطع رحم می فرماید:
پناه می برم به خدا از گناهانی که سبب تسریع در نابودی است و مرگ را نزدیک می سازد و خانه ها را از سکنه خالی می کند و آن گناهان عبارتند از: قطع رحم؛ آزردن پدر و مادر و کنار گذاشتن نیکی ها.(151)
در برخی روایت ها به خالی شدن شهرها به عنوان یکی از پی آمدهای قطع رحم اشاره شده است که دلیل آن را می توان مرگ و نابودی افراد یا مهاجرت به سبب قطحی و خشک سالی دانست که هر دو از پی آمدهای قطع رحم و دوری از خویشاوندان است.