فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

الف)بخشش گناه

امام علی بن الحسین (علیه السلام) نیز خطاب به ابی حمزه فرمود:
اگر دوست داری که خداوند در روز قیامت از گناهانت در گذرد، نیکی کن؛ در خفا صدقه بده و صله رحم به جای آر.(130)

ب)بلندمرتبگی

رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود:
کسی که با هدف اجابت دعوت اقارب و ارحام خود به سوی ایشان می رود، خداوند پاداش صد شهید به او اعطا خواهد کرد و اگر چیزی از او درخواست کنند و او بامال و جان خود، در راه برآوردن آن گام نهد، برای هر قدمی که می دارد، چهل میلیون حسنه خواهد دا شت و چهل میلیون درجه به درجه های معنوی او افزوده می شود و با این {کار}، گویا صد سال خدا را عبادت کرده است.(131)
امام علی (علیه السلام) نیز می فرماید: صله رحم اموال را زیاد می کند و اعمال را بالا می برد.(132) همچنین در کلام گهر بار دیگری فرمود:
کسی که خود یا مالش را در راه صله رحم و خدمت به خویشان به کار می گیرد، خداوند پاداش صد شهید را به او اعطا می کند و برای هر قدمی که در این راه برمی دارد، چهل هزار حسنه {به او} داده می شود و چهل هزار گناه از گناهان او پاک و به همین میزان بر درجات معنوی او افزوده می شود و هفتاد حاجت از حوایج دنیوی او بر آورده می شود.(133)

ج)برتری پاداش صله رحم بر صدقه و قرض

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در این باره فرمود:
پاداش صدقه و احسان، ده برابر؛ پاداش قرض، هجده برابر، پاداش صله و پیوند با دوستان، بیست برابر و پاداش صله رحم، بیست و چهار برابر است.(134)