فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

س)موصونیت از گناه

موصونیت از گناه، چه به عنوان ثمره ای از ایمان و اعتقاد مذهبی و خود سازی و چه به عنوان نتیجه ای از نتایج نظارت، ارشاد و بر حضر داشتن فرد از ارتکاب نواهی و نیز تشویق او به انجام دادن معروف، به عنوان عادی ترین پی آمدهای تعلق اعضای شبکه خویشاوندان به یکدیگر، ره آورد نظارت اجتماعی اعضا به شمار می رود که خود، محصول التزام عمیق به رعایت صله رحم است.(127)
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
صله رحم و نیکی به خویشان، حساب رسی را آسان می کند و انسان را از گناه مصون می سازد. پس با ارحام خود، صله رحم و به برادرانتان نیکی کنید؛ گرچه به سلام و جواب سلام باشد.(128)
امام علی (علیه السلام) در به عبدالله بن عباس و در حمایت از قبیله بنی تمیم، در مدح صله ارحام و نکوهش قطع صله فرمود:
و ان لهم بنا رحما ماسه و قرابه خاصه نحن ماجورون علی صلتها و مازورون علی قطعتها.(129)
ایشان را ما با خویشاوندی ویژه پیوندی ناگسستنی است که پاسداری از آن موجب پاداش است و گسستن آن بار سنگینی از گناه دارد.

2. آثار آخرتی

الف)بخشش گناه

امام علی بن الحسین (علیه السلام) نیز خطاب به ابی حمزه فرمود:
اگر دوست داری که خداوند در روز قیامت از گناهانت در گذرد، نیکی کن؛ در خفا صدقه بده و صله رحم به جای آر.(130)