فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

م)افزایش جمعیت

در خطبه حضرت فاطمه زهرا (علیه السلام) آمده است: فرض الله صله الارحام منماه للعدد؛ خداوند، صله رحم را برای زیاد شدن نفوس واجب کرده است.(124)
با تأمل در احادیث و روایات در می یابیم که قطع رحم سبب کاهش جمعیت می شود. وقوع حوادث و بلایا، عقیم شدن رحم ها و در نتیجه، انقطاع نسل از جمله پی آمدهای قطع رحم است. در قرآن کریم می خوانیم:
فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. (محمد:22)
پس آیا امید بستید که چون برگشتید {سرپرست مردم شدید}، در زمین فساد کنید و خویشاوندهای خود را از هم بگسلید؟

ن)افزایش مهتری در جامعه

حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: صله الرحم تنمی العدد و السودد؛ پیوند با خویشان، جمعیت را زیاد می کند و موجب مهتری و سیادت می شود.(125)
رسیدن به سروری و مهتری میان خویشان، با هدف بهره گیری از سرمایه های مادی و معنوی آنها در اعطای خدمات اجتماعی، محصولی است که به عنوان پاداش صله رحم و تحمل هزینه های جانبی آن نصیب فرد و در سطح وسیع، نصیب اجتماع می شود.(126)

س)موصونیت از گناه

موصونیت از گناه، چه به عنوان ثمره ای از ایمان و اعتقاد مذهبی و خود سازی و چه به عنوان نتیجه ای از نتایج نظارت، ارشاد و بر حضر داشتن فرد از ارتکاب نواهی و نیز تشویق او به انجام دادن معروف، به عنوان عادی ترین پی آمدهای تعلق اعضای شبکه خویشاوندان به یکدیگر، ره آورد نظارت اجتماعی اعضا به شمار می رود که خود، محصول التزام عمیق به رعایت صله رحم است.(127)
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
صله رحم و نیکی به خویشان، حساب رسی را آسان می کند و انسان را از گناه مصون می سازد. پس با ارحام خود، صله رحم و به برادرانتان نیکی کنید؛ گرچه به سلام و جواب سلام باشد.(128)
امام علی (علیه السلام) در به عبدالله بن عباس و در حمایت از قبیله بنی تمیم، در مدح صله ارحام و نکوهش قطع صله فرمود:
و ان لهم بنا رحما ماسه و قرابه خاصه نحن ماجورون علی صلتها و مازورون علی قطعتها.(129)
ایشان را ما با خویشاوندی ویژه پیوندی ناگسستنی است که پاسداری از آن موجب پاداش است و گسستن آن بار سنگینی از گناه دارد.