فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

ل)آبادانی سرزمین

رسول الله (صلی الله علیه وآله) می فرماید:
ان الصدقه وصله الرحم تعمران الدیار و تزیدان فی الاعمار.(122)
صدقه و صله رحم، سرزمین ها را آباد و عمرها را زیاد می کند.
حضرت علی (علیه السلام) از رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) نقل می کند: صله رحم، آبادی سرزمین ها را موجب می شود، هر چند سکنه آن از نیکان نباشند.(123)
به یقین، رسیدن به آبادانی و پیشرفت جامعه در گرو وحدت، هماهنگی، همکاری و فعالیت های هدفمند اعضای آن جامعه است. پیوند طبیعی میان خویشان و همیاری متقابل آنان در فعالیت های اجتماعی آن جامعه است. پیوند طبیعی میان خویشان و همیاری متقابل آنان در فعالیت های اجتماعی، یکی از راهبردهای اساسی برای دست یابی به این هدف است.

م)افزایش جمعیت

در خطبه حضرت فاطمه زهرا (علیه السلام) آمده است: فرض الله صله الارحام منماه للعدد؛ خداوند، صله رحم را برای زیاد شدن نفوس واجب کرده است.(124)
با تأمل در احادیث و روایات در می یابیم که قطع رحم سبب کاهش جمعیت می شود. وقوع حوادث و بلایا، عقیم شدن رحم ها و در نتیجه، انقطاع نسل از جمله پی آمدهای قطع رحم است. در قرآن کریم می خوانیم:
فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. (محمد:22)
پس آیا امید بستید که چون برگشتید {سرپرست مردم شدید}، در زمین فساد کنید و خویشاوندهای خود را از هم بگسلید؟

ن)افزایش مهتری در جامعه

حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: صله الرحم تنمی العدد و السودد؛ پیوند با خویشان، جمعیت را زیاد می کند و موجب مهتری و سیادت می شود.(125)
رسیدن به سروری و مهتری میان خویشان، با هدف بهره گیری از سرمایه های مادی و معنوی آنها در اعطای خدمات اجتماعی، محصولی است که به عنوان پاداش صله رحم و تحمل هزینه های جانبی آن نصیب فرد و در سطح وسیع، نصیب اجتماع می شود.(126)