فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

ی)بهره مندی از هدایت حق و تقرب به خدا

امام صادق (علیه السلام) نیز فرمود: با نیکوکاری و صله رحم، به خداوند تقرب جویید.(118) و در کلامی دیگر فرمود:
برای شما سزاوار است بانیکی، روزه، نماز، صله رحم و پیوند با دوستان، به خداوند تقرب جویید. به درستی که پیامبران الهی هنگام انتخاب جانشین برای خود، این گونه عمل و به این امور امر می کردند.(119)

ک)آسان گیری هنگام فرا رسیدن مرگ

امام سجاد (علیه السلام) خطاب به ابن حمزه فرمود:
اگر دوست داری که خداوند مرگ تو را نیکو مقرر کند و گناه تو را در روز قیامت ببخشد، نیکی کن؛ در خفا صدقه بده و صله رحم به جای آر.(120)
امام صادق (علیه السلام) نیز در این باره فرمود:
کسی که دوست دارد خدای متعال سختی های مرگ را بر او آسان سازد، نسبت به خویشان و نزدیکان و پدر و مادر، نیکوکار باشد. اگر چنین بود، خدای متعال سختی های مرگ را بر او آسان می کند.(121)

ل)آبادانی سرزمین

رسول الله (صلی الله علیه وآله) می فرماید:
ان الصدقه وصله الرحم تعمران الدیار و تزیدان فی الاعمار.(122)
صدقه و صله رحم، سرزمین ها را آباد و عمرها را زیاد می کند.
حضرت علی (علیه السلام) از رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) نقل می کند: صله رحم، آبادی سرزمین ها را موجب می شود، هر چند سکنه آن از نیکان نباشند.(123)
به یقین، رسیدن به آبادانی و پیشرفت جامعه در گرو وحدت، هماهنگی، همکاری و فعالیت های هدفمند اعضای آن جامعه است. پیوند طبیعی میان خویشان و همیاری متقابل آنان در فعالیت های اجتماعی آن جامعه است. پیوند طبیعی میان خویشان و همیاری متقابل آنان در فعالیت های اجتماعی، یکی از راهبردهای اساسی برای دست یابی به این هدف است.