فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

ه)پالایش روح

امام صادق (علیه السلام) یکی از آثار صله رحم را پالایش روح می داند و می فرماید:
صله الارحام تطیب النفس و تزید فی الرزق و تنسی ء فی الاجل.(108)
صله رحم، دل را پاکیزه می سازد؛ بر روزی می افزاید و اجل را به تأخیر می اندازد.

و)دور شدن بلا

این کار نیک (صله رحم) چنان خشنودی پروردگار را در پی دارد که گاه تقدیر الهی به سبب آن عوض می شود و خداوند به پاداش این عمل نیکو، بلای حتمی را از انسان دفع می کند. امام باقر (علیه السلام) در این زمینه می فرماید:
صله الارحام تزکی الاعمال و تدفع البلوی.(109)
پیوند با خویشاوندان، سبب پاک شدن اعمال و دور شدن بلا از انسان می شود.
امام صادق (علیه السلام) نیز یکی از پی آمدهای نیک صله رحم را دفع شدن بلا از انسان می شمارد:
ان صله الرحم... و تدفع البلوی.(110)
نیکی به خویشاوندان و صله رحم با آنان، بلا را دور می سازد.
در مقابل، قطع رحم و بریدن از خویشاوندان، در نظر خداوند، شوم و ناپسند است و پی آمدهای منفی بسیاری دارد. قطع صله از عمر می کاهد، روزی را تنگ و مشکلات و گرفتاری ها راافزون می کند.

ز)خوش اخلاقی و تقویت روحیه سخاوت مندی

امام صادق (علیه السلام) در این باره می فرماید: صله الارحام محسن الخلق و تسمح الکف؛ صله رحم، خلق را نیکو و دست را سخاوتمند می سازد.(111)
شهید دستغیب رحمةالله علیه در بیان این اثر صله رحم، با استناد به یکی از روایت ها می نویسد:
حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: صله رحم سبب بهرمندی از صفت پسندیده و زیبای حسن خلق و سخا و کرم می شود (؛ زیرا {فرد} با اعمال به این تکلیف مهم الهی ناچار است که در معاشرت ارحام، حسن سلوک را رعایت کند و پس از تمرین و ممارست، صاحب ملکه حسن خلق می شود. حتی نسبت به دیگران به توفیق ملکه سخا و جود می رسد و از بیماری بخل نجات می یابد) و نیز نفسش از بیماری کینه و حسد پاک می شود و از بلای دشمنی با خلق راحت می شود (؛ چون به سبب صله رحم، محبوب نزدیکان، بلکه افراد دیگر می شود و از شر آنها در امان خواهد بود).(112)