فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

د)تزکیه و پاک شدن اعمال

یکی دیگر از آثار صله رحم، پاک شدن اعمال از گناه و ناخالصی است.
امام باقر (علیه السلام) در این باره می فرماید:
صله الارحام تزکی الاعمال و تدفع البلوی و تنمی الاموال و تنسی ء له فی عمره و توسع فی رزقه و تحبب فی اهل بیته فلیتق الله ولیصل رحمه.(106)
صله ارحام، اعمال را پاک می کند، بلا را دور می سازد؛ اموال را برکت می دهد؛ عمر را دراز می کند؛ روزی را وسعت می بخشد و انسان رامیان خانواده و بستگان محبوب می سازد. پس باید از خدا پروا کرد و صله رحم به جا آورد.
از امام صادق (علیه السلام) نیز در این باره نقل است.
ان صله الرحم تزکی الاعمال و تنمی الاموال و تیسر الحساب و تدفع البلوی و تزید فی العمر.(107)
صله رحم، اعمال را پاک؛ اموال را افزون؛ حساب رسی قیامت را آسان؛ بلاها را دفع و عمر را زیاد می کند.

ه)پالایش روح

امام صادق (علیه السلام) یکی از آثار صله رحم را پالایش روح می داند و می فرماید:
صله الارحام تطیب النفس و تزید فی الرزق و تنسی ء فی الاجل.(108)
صله رحم، دل را پاکیزه می سازد؛ بر روزی می افزاید و اجل را به تأخیر می اندازد.

و)دور شدن بلا

این کار نیک (صله رحم) چنان خشنودی پروردگار را در پی دارد که گاه تقدیر الهی به سبب آن عوض می شود و خداوند به پاداش این عمل نیکو، بلای حتمی را از انسان دفع می کند. امام باقر (علیه السلام) در این زمینه می فرماید:
صله الارحام تزکی الاعمال و تدفع البلوی.(109)
پیوند با خویشاوندان، سبب پاک شدن اعمال و دور شدن بلا از انسان می شود.
امام صادق (علیه السلام) نیز یکی از پی آمدهای نیک صله رحم را دفع شدن بلا از انسان می شمارد:
ان صله الرحم... و تدفع البلوی.(110)
نیکی به خویشاوندان و صله رحم با آنان، بلا را دور می سازد.
در مقابل، قطع رحم و بریدن از خویشاوندان، در نظر خداوند، شوم و ناپسند است و پی آمدهای منفی بسیاری دارد. قطع صله از عمر می کاهد، روزی را تنگ و مشکلات و گرفتاری ها راافزون می کند.