فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

3. کوچک شدن خانه ها

یکی از عواملی که گاه سبب ضعف یا قطع پیوند با خویشاوندان می شود، آپارتمان نشینی و کوچک شدن فضای سکونت خانواده هاست. امروزه گاهی روابط میان خویشاوندان و دوستان به برگزاری میهمانی های تشریفاتی - بسته به توانایی مالی، شان اجتماعی و سطح توقع طرفین - محدود می شود که این امر هزینه زیادی بر میزبان تحمیل می کند. بدیهی است بر پایی این گونه میهمانی ها و پذیرایی های همراه با تشریفات و چشم و هم چشمی، مستلزم داشتن امکاناتی چون خانه مسکونی مناسب و بزرگ است. نبود این امکانات، فرد را از برقراری ارتباط صمیمانه و مستحکم با خویشان و دوستان باز می دارد؛ زیرا توان مقابله به مثل و پذیرایی مناسب را ندارد. از این رو، به قطع صله می انجامد. بنابراین، برای برقراری و تقویت پیوندهای خویشاوندی و ارتقای صله رحم، باید از سطح توقع ها کاسته شود.(87)

4. میهمانی های پر هزینه

بر پایی میهمانی های پر هزینه و تشریفات کمر شکن و دادن هدایای گران قیمت به مناسبت های گوناگون به خویشاوندان خود سبب می شود برخی افراد به دلیل ناتوانی مالی یا بخل، با خویشاوندان قطع رابطه کنند. این امر از عوامل بسیار مهم در تضعیف پیوندهای خویشاوندی در جوامع امروزی است.(88)

5. فساد اخلاقی برخی خویشاوندان

یکی دیگر از عواملی که به تضعیف یا قطع پیوندهای خویشاوندی می انجامد، فساد اخلاقی و گرایش به ناهنجاری هاست. بدون شک، انسان ها تمایل دارند با افراد درست کار و موجه و شایسته، ارتباط و با آنان رفت و آمد داشته باشند. از این رو، کسانی که جایگاه خویش را نزد خویشاوندان از دست می دهند، ارتباط دیگران با آنان کم رنگ می شود.