فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

فصل سوم: عوامل ضعف یا قطع پیوندهای خویشاوندی

با دقت در آنچه در فصل های پیشین گفته شد، جایگاه و اهمیت صله رحم به خوبی روشن می شود. با این حال، امروزه این سنت پیامبر و امامان معصوم (علیه السلام) بسیار کم رنگ شده است و نسبت به آن بی مهری می شود.
در نتیجه، روابط خانوادگی در برخی خانواده ها تیره گشته و در برخی موارد به قهر و جدایی انجامیده است.

1. آگاه نبودن به حقوق و وظایف یکدیگر

یکی دیگر از عوامل کم توجهی یا بی توجهی به پیوندهای خویشاوندی، این است که افراد از اهمیت این پیوندها در زندگی اجتماعی، میزان اهتمام دین (اسلام) به برقراری و تحکیم این روابط، آثار و فواید دنیوی و اخروی این پیوندها، حقوق و تکالیف متقابل و چگونگی ادای این حقوق غافلند. احیای ارزش های مذهبی و اخلاقی فراموش شده، بیدار کردن وجدان جمعی و فرهنگ عمومی، گوشزد و یاد آوری کردن پیوسته به نقش و آثار صله رحم یا قطع آن با هدف جامعه پذیر کردن افراد در برابر این هنجار و مبارزه با عناصر فرهنگی مزاحم و بیگانه، از جمله عواملی است که می تواند اعضای جامعه اسلامی را در ایفای درست این وظیفه الهی یاری کند.(85)

2. ناهم گونی طبقاتی

از ویژگی های جامعه امروزی، گونه گونی باورهای فرهنگی، خلق و خوها، سلیقه ها و توجه به نو گرایی و مد پرستی است. این مسائل نوعی ناهم گونی طبقاتی میان افراد جامعه پدید می آورد و فاصله های اجتماعی میان آنها را تشدید می کند. در چنین شرایطی، افراد معمولا به ارتباط با کسانی علاقه مندند که علایق و وجوه مشترکی با آنها دارند. در مقابل، هر گونه ناهمسانی و اختلاف طبقاتی، فاصله میان آنها را افزایش می دهد.(86) در نتیجه، دید بازدیدها و جویا شدن از وضعیت خویشان و در یک کلام، صله رحم کم رنگ می شود.