فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

ق)مایه آرامش

حضرت علی (علیه السلام) فرمود:
هر گاه کسی از رحم خویش عصبانی شود و بر او غضب کند، {مناسب است که } به سوی او روانه شود و با او تماسی (مصافحه و معانقه) حاصل کند؛ زیرا رحم هنگامی که با رحم پیوند یابد، به آرامش می رسد.(84)

فصل سوم: عوامل ضعف یا قطع پیوندهای خویشاوندی

با دقت در آنچه در فصل های پیشین گفته شد، جایگاه و اهمیت صله رحم به خوبی روشن می شود. با این حال، امروزه این سنت پیامبر و امامان معصوم (علیه السلام) بسیار کم رنگ شده است و نسبت به آن بی مهری می شود.
در نتیجه، روابط خانوادگی در برخی خانواده ها تیره گشته و در برخی موارد به قهر و جدایی انجامیده است.

1. آگاه نبودن به حقوق و وظایف یکدیگر

یکی دیگر از عوامل کم توجهی یا بی توجهی به پیوندهای خویشاوندی، این است که افراد از اهمیت این پیوندها در زندگی اجتماعی، میزان اهتمام دین (اسلام) به برقراری و تحکیم این روابط، آثار و فواید دنیوی و اخروی این پیوندها، حقوق و تکالیف متقابل و چگونگی ادای این حقوق غافلند. احیای ارزش های مذهبی و اخلاقی فراموش شده، بیدار کردن وجدان جمعی و فرهنگ عمومی، گوشزد و یاد آوری کردن پیوسته به نقش و آثار صله رحم یا قطع آن با هدف جامعه پذیر کردن افراد در برابر این هنجار و مبارزه با عناصر فرهنگی مزاحم و بیگانه، از جمله عواملی است که می تواند اعضای جامعه اسلامی را در ایفای درست این وظیفه الهی یاری کند.(85)