فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

ف)زکات اعضا

امام صادق (علیه السلام) فرمود:
خداوند بر هر یک از اعضا و جوارح انسان، بلکه بر هر تار مو بر هر لحظه از عمر، زکاتی واجب کرده است. زکات پا، اهتمام در ادای حقوق الهی مانند دیدار نیکان، شرکت در مجالس عبادت، اصلاح امور مردم و صله رحم خواهد بود.(80)
نیز می فرماید: خداوند بر دستان آدمی، صدقه و صله رحم و جهاد در راه حق را واجب کرده است.(81)

ص)مصداق های قرض الحسنه

معاویه بن عمار، از امام صادق (علیه السلام) درباره آیه من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا؛ کیست که به خدا قرض دهد، قرضی نیکو. (بقره: 245) پرسید. امام فرمود: این آیه درباره صله رحم نازل شده است.(82) این پرسش از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) نیز پرسیدند. امام همان پاسخ را داد.(83)

ق)مایه آرامش

حضرت علی (علیه السلام) فرمود:
هر گاه کسی از رحم خویش عصبانی شود و بر او غضب کند، {مناسب است که } به سوی او روانه شود و با او تماسی (مصافحه و معانقه) حاصل کند؛ زیرا رحم هنگامی که با رحم پیوند یابد، به آرامش می رسد.(84)