فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

ع)پاداش فراوان

رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود:
پاداش صدقه و احسان، ده برابر؛ پاداش قرض، هجده برابر؛ پاداش صله و پیوند با دوستان، بیست برابر و پاداش صله رحم، بیست و چهار برابر است.

ف)زکات اعضا

امام صادق (علیه السلام) فرمود:
خداوند بر هر یک از اعضا و جوارح انسان، بلکه بر هر تار مو بر هر لحظه از عمر، زکاتی واجب کرده است. زکات پا، اهتمام در ادای حقوق الهی مانند دیدار نیکان، شرکت در مجالس عبادت، اصلاح امور مردم و صله رحم خواهد بود.(80)
نیز می فرماید: خداوند بر دستان آدمی، صدقه و صله رحم و جهاد در راه حق را واجب کرده است.(81)

ص)مصداق های قرض الحسنه

معاویه بن عمار، از امام صادق (علیه السلام) درباره آیه من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا؛ کیست که به خدا قرض دهد، قرضی نیکو. (بقره: 245) پرسید. امام فرمود: این آیه درباره صله رحم نازل شده است.(82) این پرسش از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) نیز پرسیدند. امام همان پاسخ را داد.(83)