فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

س)والاترین فضیلت

امام علی (علیه السلام) فرمود:
افضل الفضائل صله الهاجر و ایناس النافر و الاخذ بید العاثر.(79)
والاترین فضیلت، پیوستن به خویشاوندانی است که از تو بریده و انس با کسی است که از تو رمیده و دست گیری از کسی است که در مهلکه افتاده باشد.

ع)پاداش فراوان

رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود:
پاداش صدقه و احسان، ده برابر؛ پاداش قرض، هجده برابر؛ پاداش صله و پیوند با دوستان، بیست برابر و پاداش صله رحم، بیست و چهار برابر است.

ف)زکات اعضا

امام صادق (علیه السلام) فرمود:
خداوند بر هر یک از اعضا و جوارح انسان، بلکه بر هر تار مو بر هر لحظه از عمر، زکاتی واجب کرده است. زکات پا، اهتمام در ادای حقوق الهی مانند دیدار نیکان، شرکت در مجالس عبادت، اصلاح امور مردم و صله رحم خواهد بود.(80)
نیز می فرماید: خداوند بر دستان آدمی، صدقه و صله رحم و جهاد در راه حق را واجب کرده است.(81)