فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

م)نشانه تقوا

امام رضا (علیه السلام) فرمود:
کسی که با رحم خود ارتباط نداشته باشد، از تقوای الهی برخوردار نیست.(76)

ن)نشانه سخاوت

امام علی (علیه السلام) فرمود: فرد سخاوتمند، نیکو خصال، احسان کننده نعمت ها و اهل صله رحم است.(77) نیز می فرمود: ثمره الکرم صله الرحم؛ ثمره جوان مردی و بخشندگی، صله رحم است.(78)

س)والاترین فضیلت

امام علی (علیه السلام) فرمود:
افضل الفضائل صله الهاجر و ایناس النافر و الاخذ بید العاثر.(79)
والاترین فضیلت، پیوستن به خویشاوندانی است که از تو بریده و انس با کسی است که از تو رمیده و دست گیری از کسی است که در مهلکه افتاده باشد.