فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

ل)محبوب ترین و با فضیلت ترین اعمال

امام باقر (علیه السلام) فرمود:
هیچ قطره ای در پیشگاه خداوند از قطره خونی که در راه ریخته یا قطره اشکی که در ظلمت شب از خشیت الهی جاری شود، محبوب تر نیست و هیچ قدمی بهتر از قدمی نیست که برای صله رحم برداشته می شود.(74)
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
مردی از طایفه خثعم از رسول خدا (صلی الله علیه وآله) پرسید: بالاترین عمل در اسلام چیست؟ حضرت فرمود: ایمان به خدا. مرد پرسید: بعد از چیست؟ حضرت پاسخ داد: صله رحم(75)

م)نشانه تقوا

امام رضا (علیه السلام) فرمود:
کسی که با رحم خود ارتباط نداشته باشد، از تقوای الهی برخوردار نیست.(76)

ن)نشانه سخاوت

امام علی (علیه السلام) فرمود: فرد سخاوتمند، نیکو خصال، احسان کننده نعمت ها و اهل صله رحم است.(77) نیز می فرمود: ثمره الکرم صله الرحم؛ ثمره جوان مردی و بخشندگی، صله رحم است.(78)