فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

ح)شافع روز جزا

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود:
الشفعاء خمسه: القرآن و الرحم و الامانه و نبیکم و اهل بیت نبیکم.(70)
در قیامت پنج شفیع وجود دارد: قرآن؛ رحم؛ امانت داری؛ پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و اهل بیت رسول.

ط)گستردگی حق رحم

راوی می گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: کسانی با من قرابت رحمی دارند، ولی با من هم عقیده نیستند، آیا حقی از آنان بر عهده من است؟ حضرت فرمود: بلی، حق رحمیت را چیزی قطع نمی کند.(71)

ی)سفارش پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود:
حاضر و غایب امتم و آنانی را که از پشت پدران و رحم مادرانشان تا روز قیامت به دنیا می آیند، به صله رحم سفارش می کنم، اگر چه به فاصله {رفتن برای دیدن آنها} یک سال راه باشد؛ زیرا صله رحم جزو دین است.(72)