فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

ز)نفی صله رحم با منت

صله ارحام یک وظیفه دینی و شرعی است و پاداش فراوانی دارد و هرگز نباید با منت گذاشتن بر خویشاوند همراه باشد. این عبادت به هر شکل که باشد (سر زدن، کمک کردن و...)، توفیقی الهی است و آثار و برکات دنیوی و اخروی بسیار دارد. امام علی (علیه السلام) در پیش بینی شگفت انگیزی، از آینده و روزگاری خبر می دهد که صله رحم با منت همراه می شود. ایشان می فرماید:
یعدون الصدقه فیه غرما و صله الرحم منا.(69)
روزگاری بر مردم خواهد آمد که صدقه، زیان به شمار می آید و صله رحم، {نوعی } منت شمرده می شود.

ح)شافع روز جزا

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود:
الشفعاء خمسه: القرآن و الرحم و الامانه و نبیکم و اهل بیت نبیکم.(70)
در قیامت پنج شفیع وجود دارد: قرآن؛ رحم؛ امانت داری؛ پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و اهل بیت رسول.

ط)گستردگی حق رحم

راوی می گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: کسانی با من قرابت رحمی دارند، ولی با من هم عقیده نیستند، آیا حقی از آنان بر عهده من است؟ حضرت فرمود: بلی، حق رحمیت را چیزی قطع نمی کند.(71)