فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

الف)کار پاکیزه

خداوند در حدیثی می فرماید:
به درستی که من جز عمل پاکیزه ای را که برای من (خالص) صورت گرفته باشد، نمی پذیرم و صله رحم از جمله آن اعمال پاکیزه است. بدرستی که من خدای بخشنده و مهربانم (رحمان) و رحم را به اقتضای رحمت خویش آفریدم تا مردم از طریق آن به یکدیگر مهر ورزند و در روز قیامت در پیشگاه من از حجت قاطع برخوردار شوند. من قطع می کنم کسی که آن را قطع کرده باشد و وصل می کنم با کسی که به آن پیوسته باشد. این گونه عمل خواهم کرد با کسی که امر مرا ضایع کرده باشد.(62)

ب)پرتویی از رحمت حق

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) خویشاوندی را پرتویی از رحمت حق می داند و می فرماید:
الرحم شجنه من الله عزوجل؛ رحم، پرتو و نشانه ای از رحمت خداوند است.(63)

ج)خویشاوند؛ بال آدمی

امام علی (علیه السلام) درباره معاشرت با خویشان می فرماید:
طایفه و خویشاوندانت را احترام کن. همانا آنان به منزله بال های پرنده ای هستند که به وسیله آن بال ها پرواز می کنی و آنان ریشه و اصل تو هستند که به وسیله آنها به اصل و ریشه و نسب خود می رسی و دستی هستند برای تو که به کمک آن به هدف های خود دست می یابی.(64)