فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

ب)حق پدر

فرزند باید بداند که پدر، ریشه و اصل اوست و او شاخه و فرع پدر است و اگر پدر نبود، او نیز نبود. در حقیقت، کمال و شایستگی و موفقیت هایش را از وجود پدر بداند. پس خدا را ستایش و از پدر نیز سپاس گزاری کند.

ج)حق فرزند

پدر و مادر باید بدانند که فرزند از آنها و وابسته به آنهاست و خوب یا بد بودن فرزند به آنها بستگی دارد. پدر، مسئول سرپرستی فرزند است و موظف است او را خوب، تربیت و به راه راست و اطاعت از پروردگار رهنمون کند؛ زیرا پدر از کارهای خوب فرزند ثواب می برد و در برابر گناه و معصیتش مجازات می شود. پس باید او را به گونه ای تربیت کند که به عمل نیک و حسن رفتار در دنیا آراسته شود تا در پیشگاه خداوند از عمل کردن به وظیفه و سرپرستی صحیح و رسیدگی شایسته به فرزندش رو سفیدباشد.(26)
پدر و مادر باید برای فرزندانشان شخصیت و احترام قائل شوند و باورهای خود را بر آنها تحمیل نکنند و به آنها استقلال و حق انتخاب بدهند. البته حق فرزند بر پدر و مادر، پیش از ازدواج زن و مرد آغاز می شود. مرد باید برای فرزند خود، مادری متعهد و شایسته انتخاب کند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) در این باره می فرماید:
حق پسر بر پدر آن است که برای او مادری نجیب، اصیل و بزرگوار در نظر بگیرد، نام نیکو بر او نهد، کتاب خدا را به او یاد دهد، او را پاکیزه نگاه دارد و به او شنا کردن یاد دهد. خوب تربیت کند و در جایگاه نیکو و مناسب قرار دهد.
ایشان در کلام گهربار دیگری می فرماید:
فرزند بر گردن پدر سه حق دارد: نام خوب بر او بگذارد؛ به او نوشتن و خواندن یاد دهد و پس از بلوغ، زمینه ازدواج او را فراهم کند.(27)

د)حق برادر

انسان باید بداند که برادر، پیشتیبان اوست و می تواند بر او تکیه کند و با کمک او به عزت و سربلندی برسد. همچنین از نیرو و توان او برای چیرگی بر دشمنان استفاده کند، ولی او را وسیله نافرمانی خدا و ستم بر بنده خدا و تباه کردن حقوق الهی قرار ندهد. او را در غلبه بر هوای نفس یاری دهد و از وسوسه های شیطانی دور سازد. از وی در مقابل دشمنش حمایت کند.
همچنین از نصیحت و خیرخواهی و عنایت به او به خاطر رضای خداوند غافل نشود. بنابراین، اگر برادرش مطیع پروردگار است، در همه کارها به او کمک کند. در غیر این صورت، مبادا به خاطر مهر و محبت برادری از او اطاعت کند و به نافرمانی خداوند گرفتار شود.(28)