فهرست کتاب


وصال خویشان

اقبال حسینی نیا

ج)قلبی:

آرزوی قلبی برای سعادت مندی خویشان در دنیا و آخرت، دعا برای دفع بلاهای دنیوی و اخروی، آرزوی تداوم نعمت های موجود، محبت ورزی به آنان و به یاد یکدیگر بودن، از موارد صله رحم قلبی است.

د)مالی:

کمک مالی بلاعوض برای رفع مشکلات خویشان، دادن هدیه به خویشان در مناسبت های خاص، هزینه کردن مال خویش برای رفع کدورت ها و اختلافات ایشان، مواسات با آنها در مال، حفظ اموال خویشان و وارد نکردن خسارت های مالی به آنها و پرداخت صدقه های مالی به نیابت از آنها، از نمونه های صله رحم مالی به شمار می آید.

3. مصادیق ارحام

در یک تقسیم بندی کلی، رابطه خویشاوندی هر فرد را می توان به دو دسته، خویشاوندی نسبی و خویشاوند سببی تقسیم کرد: خویشاوندی نسبی، پیوندی است که از طریق خون و رحم باشد و خویشاوندی سببی، پیوندی است که از طریق ازدواج برقرار می شود.
نظرهای گوناگونی درباره مصداق های ارحام وجود دارد:
الف) ارحام به کسانی گفته می شود که به صورت بی واسطه (مثل برادر و خواهر) یا با واسطه (مثل نوه و عموزاده) به یک رحم منتسب باشند.
ب) خویشاوندانی که در انتساب به آخرین پدر و مادر مسلمان، اشتراک داشته باشند، ارحام یکدیگر شمرده می شوند و چون اسلام، موجب قطع ارحام جاهلیت شده است، انتساب به پدربزرگ و مادربزرگ مشرک یا کافر جزو ارحام به شمار نمی آید.
ج) کسانی که به سبب قرابت نسبی یا بر اساس دستورهای شرعی از ازدواج با یکدیگر منع شده اند، ارحام یکدیگر شمرده می شوند. در مقابل، کسانی هچون پسر عموها و دختر عموها که ازدواج آنها ممنوعیت شرعی ندارد، ارحام یکدیگر شمرده نمی شوند.
د) ارحام، تنها به کسانی گفته می شود که در طبقه بندی کتاب الارث، جزو مصداق های مورد نظر به شمار می آیند.
ه) ارحام به کسانی گفته می شود که در انتساب به چهارمین جد، مشترک باشند. از این رو، برادران و خواهران و فرزندانشان، عموها و فرزندان آنها، عموها و عمه های پدری و مادری، دایی ها و خاله ها و فرزندان آنها و به طور کلی، همه کسانی که در این سلسله به نوعی با فرد نسبت دارند، اعم از اینکه جزو محارم باب نکاح باشند یا نه، از ارث بهره مند شوند یا نه، خویشاوند دور باشند یا نزدیک، ارحام شمرده می شوند.