فهرست کتاب


زندگی پرماجرای نوح علیه السلام(آموزه ها و عبرت ها)

آیت الله مکارم شیرازی تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی

نوح(علیه السلام) در قرآن

نام حضرت نوح(علیه السلام) در 28 سوره قرآن به چشم مى خورد. در یک سوره، که به نام آن حضرت نامگذارى شده، تمام آیات آن درباره آن حضرت بحث کرده، و اتّفاقاً این سوره 28 آیه دارد. و در بیست و هفت سوره دیگر، در بخشى از آیات آن مطالبى درباره آن حضرت آمده است. ضمناً گستردگى مباحث مربوط به این پیامبر بزرگ، نشان از عظمت و اهمیّت آن حضرت دارد.
مباحث مربوط به نوح پیامبر(علیه السلام) را در دوازده فصل پى مى گیریم:
﴿صفحه 28 ﴾
1. افتخارات حضرت نوح(علیه السلام) در قرآن.
2. آغاز دعوت حضرت نوح(علیه السلام).
3. عکس العمل قوم نوح(علیه السلام).
4. تهدیدهاى مشرکان و نفرین هاى حضرت نوح(علیه السلام).
5. ساختن کشتى نجات.
6. داستان طوفان.
7. سرنوشت دردناک فرزند نوح(علیه السلام).
8. گفتگوى نوح(علیه السلام) با خداوند متعال بعد از غرق فرزندش.
9. عوامل اصلى انحراف فرزند نوح(علیه السلام).
10. مقایسه اى میان قرآن مجید و تورات کنونى!
11. توصیه هاى شیطان!
12. آخرین سخن حضرت نوح(علیه السلام).
﴿صفحه 29 ﴾

فصل اوّل: افتخارات حضرت نوح(علیه السلام) در قرآن

﴿صفحه 31 ﴾

فصل اوّل: افتخارات حضرت نوح(علیه السلام) در قرآن

در قرآن مجید افتخارات و امتیازات فراوانى در مورد آن حضرت به چشم مى خورد که به برخى از آنها اشاره مى کنیم: