فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

پاورقی

1 - فرقان : 77.
2 - بقره : 186.
3 - ق : 16.
4 - ابراهیم : 39.
5 - مریم : 9 ـ 5.
6 - مائده : 115 ـ 112.
7 - غافر : 60.
8 - محجّة البیضاء : 2 / 282، كتاب الأذكار و الدعوات، باب 2.
9 - محجّة البیضاء : 2 / 282، كتاب الأذكار و الدعوات، باب 2.
10 - محجّة البیضاء : 2 / 283، كتاب الأذكار و الدعوات، باب 2
11 - كافی : 2 / 466، باب فضل الدعاء...، حدیث 2.
12 - كافی : 2 / 467، باب فضل الدعاء...، حدیث 8.
13 -1 ـ كافی : 2 / 468، باب أن الدعاء سلاح المؤمن، حدیث 2 ; محجّة البیضاء : 2 / 284، باب الثانی فی آداب الدعاء.
14 - كافی : 2 / 471، باب الهام الدعاء، حدیث 2 ; محجّة البیضاء : 2 / 284، باب الثانی فی آداب الدعاء...
15 - كافی : 2 / 470، باب أن الدعاء شفاء من كل داء، حدیث 1 ; محجّة البیضاء : 2 / 285، باب الثانی فی آداب الدعاء...
16 - كافی : 2 / 487، باب الاجتماع فی الدعاء، حدیث 2 ; جامع احادیث الشیعه : 19 / 354.
17 - مستدرك الوسائل : 5 / 239، باب 36، حدیث 5772 ; جامع احادیث الشیعه : 19 / 354.
18 - وسائل الشیعه : 7 / 104، باب 38، حدیث 8856.
19 - وسائل الشیعه : 7 / 105، باب 39، حدیث 8860.
20 - یوسف : 87.
21 - زمر : 53.
22 - كنز العمال : 5869 ; میزان الحكمه : 10 / 5046، القنوط، حدیث 17109.
23 - مستدرك الوسائل : 12 / 59، باب 64، حدیث 13507.
24 - مستدرك الوسائل : 12 / 59، باب 64، حدیث 13507.
25 - كافی : 2 / 466 در ابواب مختلف ; محجّة البیضاء : 268 ـ 349.
26 - دعوات راوندی : 35، حدیث 83 ; بحار الانوار : 86 / 273، باب 2، حدیث 17.
27 - المقنعة : 155 ; بحار الانوار : 86 / 271، باب 2، حدیث 13 و 19.
28 - بحار الانوار : 86 / 282، باب 2، حدیث 27.
29 - بحار الانوار : 86 / 283، باب 2، حدیث 28 ( مضمون حدیث ).
30 - مستدركات علم الرجال : 6 / 314.
31 - رسائل سید مرتضی.
32 - بحار الانوار : 33 / 399، باب 23، حدیث 620.
33 - مستدركات علم الرجال : 6 / 314.
34 - مصباح كفعمی : 555.
35 - محجّة البیضاء : 2 / 285، آداب الدعاء وهی عشرة.
36 - محجّة البیضاء : 2 / 285، آداب الدعاء وهی عشرة.
37 - كافی : 2 / 481، باب البكاء، حدیث 1.
38 - كافی : 2 / 80، باب اجتناب المحارم، حدیث 2
39 - تفسیر امام عسكری : 25، الافتتاح بالتسمیة... ; وسائل الشیعه : 7/170، باب 17، حدیث 9032.
40 - مكارم الأخلاق : 346، فی المهمات ; بحار الانوار : 92 / 159، باب 15.
41 - مستدرك الوسائل : 5 / 304، باب 16، حدیث 5929.
42 - روایات 4 تا 7 در تفسیر فاتحة الكتاب موجود است.
43 - دیوان فیض كاشانی: 2 / 836، غزل 424.
44 - روم : 4.
45 - تغابن : 1.
46 - اخلاص : 1.
47 - دیوان فیض كاشانی : 2 / 754، غزل 305.
48 - سعدی شیرازی، دیوان اشعار، شماره ی 1.
49 - شرح و تفصیل حقایق و اشارات و لطایف مربوط به بسم اللّه الرحمن الرحیم را می توانید در كتابهای كافی، معانی الاخبار، توحید صدوق، وسائل الشیعه، بحر الحقایق، مفاتیح الغیب و تفسیر فاتحة الكتاب كه تألیف یكی از دانشمندان پس از عصر فیض كاشانی است ملاحظه كنید.
50 - انیس اللیل : 41.
51 - سعدی شیرازی، دیوان اشعار، غزل 439.
52 - افق دانش : 11.
53 - كهف : 51.
54 - فصّلت : 11
55 - نوح : 16.
56 - گذشته و آینده ی جهان : 20 ـ 27.
57 - افق دانش : 89 ـ 94.
58 - افق دانش : 118.
59 - نوح : 14.
60 - مؤمنون : 12.
61 - فرقان : 54.
62 - علق : 2.
63 - سجده : 8.
64 - انسان : 2.
65 - حشر : 24.
66 - زمر : 6.
67 - مؤمنون : 14.
68 - نحل : 78.
69 - گذشته و آینده ی جهان : 51 ـ 70، « با تلخیص و تصرف ».
70 - دیوان فیض كاشانی : 2 / 1139، غزل 801.
71 - نشانه هایی از او : 88 ـ 133.
72 - هاتف اصفهانی، دیوان اشعار.
73 - نشانه هایی از او : 1 / 174.
74 - نشانه هایی از او : 2 / 92.
75 - نحل : 69.
76 - سنایی غزنوی، دیوان اشعار، در هجای معجزه ( بعض ابیات ).
77 - زمر : 53.
78 - بقره : 173، 182، 192، 199 ; مائده : 39.
79 - بقره : 207 ; آل عمران : 30.
80 - بقره : 221.
81 - بقره : 235.
82 - بقره : 105.
83- بقره : 105
84 - نساء : 43.
85 - نساء : 16.
86 - یوسف : 64.
87 - نجم : 32.
88 - محجة البیضاء : 8 / 384، باب فی سعة رحمة اللّه.
89 - روایات باب رحمت خدای متعال به طور مفصل در بحار الانوار : 7 / 286، باب 14 ما یظهر من رحمته تعالی فی القیامة، و محجة البیضاء : 8 / 383، باب فی سعة رحمة اللّه، و كتاب تفسیر فاتحة الكتاب و تفاسیر قرآن نقل شده است
90 - تفسیر فاتحة الكتاب : 74.
91 - تفسیر فاتحة الكتاب : 63.
92 - انیس اللیل : 45.
93 - تفسیر روح البیان : 1 / 337.
94 - انیس اللیل : 45.
95 - انیس اللیل : 46.
96 - رعد : 39.
97 - ابراهیم : 27.
98 - تفسیر فاتحة الكتاب : 107.
99 - مولوی، مثنوی معنوی، تهدید فرستادن سلیمان....
100 - نشانه هایی از او : 151.
101 - وحشی بافقی، فرهاد و شیرین، در ستایش پروردگار، بعض ابیات.
102 - فاطر : 10.
103 - خصال : 2 / 639، من روی أن للّه عز و جل...، حدیث 14 ; بحار ا لانوار : 54 / 320، باب 2، حدیث 2.
104 - اسلام و هیئت : 444.
105 - اسلام و هیئت : 460.
106 - اسلام و هیئت : 449.
107 - كافی : 1 / 118، باب معانی الاسماء...، حدیث 9.
108 - عوالی اللآلی : 4 / 132، حدیث 227 ; بحار الانوار : 68 / 23، باب 61، حدیث 1.
109 - آل عمران : 29.
110 - انعام : 59.
111 - نحل : 19.
112 - سبأ : 2.
113 - دانستنی های جهان علم : 190.
114 - المیزان : 1 / 487.
115 - تفسیر ابو الفتوح : 1 / 331.
116 - كشف الاسرار : 1 / 703.
117 - مائده : 15.
118 - مائده : 44
119 - اقبال : 349 ; بحار الانوار : 95 / 226، باب 2، اعمال خصوص یوم العرفه.
120 - بقره : 279
121 - نساء : 10.
122- كافی : 2 / 276، باب الكبائر، حدیث 1.
123 - نساء : 31.
124 - عیون اخبار الرضا : 2 / 125، باب 35 ( ما كتبه الرضا للمأمون... )، حدیث 1.
125 - كافی : 2، باب الذنوب ; بحار الانوار : 73، باب 137، 138، 142 و ج 79 ابواب المعاصی والكبائر ; میزان الحكمه : 4 / 1879، الذنب.
126 - شوری : 30.
127 - كافی : 2 / 269، باب الذنوب، حدیث 3.
128 - كافی : 2 / 272، باب الذنوب، حدیث 16.
129 - كافی : 2 / 275، باب الذنوب، حدیث 26.
130 - كافی : 2 / 279، باب الكبائر، حدیث 9.
131 - مضمون بعض روایات ائمه ی اطهار (علیهم السلام) بر این مطالب اشاره دارد كه : مؤمن زنده است و كافر مرده.
132 - معانی الاخبار : 269.
133 - مائده : 90.
134 - بقره : 219.
135 - وسائل الشیعه : ج 25، ابواب نوشیدنی های حرام، باب 9، حدیث 31947 و...
136 - وسائل الشیعه : ج 25، ابواب نوشیدنیهای حرام، باب 12، حدیث 32003.
137 - وسائل الشیعه : ج 25، ابواب نوشیدنیهای حرام، باب 12، حدیث 32009.
138 - وسائل الشیعه : ج 25، ابواب نوشیدنی های حرام، باب 12، حدیث 31992.
139 - كافی : 1 / 403، باب أن الخمر رأس كل اثم و شرّ، حدیث 8.
140 - وسائل الشیعه : ج 25، ابواب نوشیدنی های حرام، باب 12، حدیث 31980.
141 - وسائل الشیعه : ج 17، ابواب ما یكتسب به.... باب 35.
142 - بقره : 219.
143 - كافی : 2 / 354، باب من طلب عثرات المؤمنین.... حدیث 1.
144 - كافی : 2 / 354، باب من تتبع عثرات المؤمنین.... حدیث 2
145 - كافی : 2 / 374، باب مجالسة أهل المعاصی، حدیث 1
146 - كافی : 2 / 374، باب مجالسة أهل المعاصی، حدیث 2.
147 - كافی : 2 / 377، باب مجالسة أهل المعاصی، حدیث 10.
148 - كافی : 2 / 379، باب مجالسة أهل المعاصی، حدیث 14.
149 - محجّة البیضاء : 3 / 288، كتاب آداب الصحبة و المعاشرة.
150 - عطار نیشابوری، دیوان اشعار، شماره ی 107، بعض ابیات.
151 - معانی الاخبار : 269.
152 - قصص : 76.
153 - شوری : 27.
154 - مریم : 28.
155 - بحار الانوار : 72 / 273، باب 70، حدیث 1.
156 - بحار الانوار : 75 / 263، باب 23.
157 - بقره : 14.
158 - كافی : 2 / 351، باب من آذی المسلمین.... حدیث 2 و 6.
159 - كافی : 2 / 351، باب من آذی المسلمین.... حدیث 2 و 6.
160 - حجرات : 11.
161 - نحل : 91.
162 - بقره : 27.
163 - اسراء : 34.
164 - مائده : 1.
165 - كافی : 2 / 290، باب فی أصول الكفر.... حدیث 8 ; گناهان كبیره : 1 / 372.
166 - كافی : 2 / 239، باب المؤمن و علاماته...، حدیث 28، با اندكی اختلاف ; و گناهان كبیره : 1 / 372.
167 - انعام : 151.
168 - بحار الانوار : 68 / 329، باب 81، حدیث 1.
169 - بحار الانوار : 68 / 333، باب 81، حدیث 9.
170 - بحار الانوار : 68 / 336، باب 81، حدیث 20.
171 - كافی : 2 / 69، باب الخوف والرجاء، حدیث 8.
172 - روایات مربوط به دروغ، در كتابهای كافی : 2 / 338 ; وسائل الشیعه : 12 / 243، باب 138 ; مستدرك الوسائل : 9 / 83، باب 120 و... ; بحار الانوار : 69 / 232، باب 114 به طور مفصل آمده.
173 - یس : 15.
174 - آل عمران : 61.
175 - زمر : 3.
176 - مستدرك الوسائل : 17 / 416، باب 6، حدیث 21714.
177 - بحار الانوار : 69 / 259، باب 114، حدیث 25.
178 - بحار الانوار : 69 / 259، باب 114، حدیث 21.
179 - بحار الانوار : 69 / 262، باب 114، حدیث 40.
180 - كافی : 2 / 340، باب الكذب، حدیث 11 ; بحار الانوار : 69 / 249، باب 114، حدیث 14.
181 - توحید صدوق : 72، باب التوحید و نفی التشبیه.
182 - بحار الانوار : 69 / 261، باب 114، حدیث 37.
183 - بحار الانوار : 69 / 261، باب 114، حدیث 38.
184 - جامع الاخبار : 173.
185 - مائده : 44 و 45 و 47.
186 - گناهان كبیره : 2 / 365.
187 - وسائل الشیعه : 9 / 12، باب 1، حدیث 11392.
188 - بحار الانوار : 29 / 223، حدیث 8.
189 - گناهان كبیره : 2 / 223.
190 - مطففین : 1 ـ 7.
191 - گناهان كبیره : 1 / 418.
192 - انبیاء : 47.
193 - آل عمران : 134.
194 - ابراهیم : 7.
195 - معانی الاخبار : 269.
196 - محجة البیضاء : 8 / 106، كتاب النیة و الصدق و الاخلاص.
197 - محجة البیضاء : 8 / 104، كتاب النیة و الصدق و الاخلاص.
198 - ثواب الاعمال : 269، عقاب من كان ذاوجهین... ; قلب سلیم : 61.
199 - حجرات : 12.
200 - كافی : 2 / 71، باب حسن الظن باللّه...، حدیث 2 ; بحار الانوار : 67 / 365، باب 59، حدیث 14.
201 - بحار الانوار : 67 / 365، باب 59، ذیل حدیث 14.
202 - كافی : 2 / 301، باب المراء و الخصومة.... حدیث 5.
203 - غرر الحكم : 461، حدیث 10570 ; میزان الحكمه : 2 / 874، الجهل، حدیث 2859.
204 - غرر الحكم : 462، حدیث 10578 ; میزان الحكمه : 7 / 3508، العداوة، حدیث 12030.
205 - اختصاص : 230 ; میزان الحكمه : 7 / 3508، العداوة، حدیث 12037.
206 - كافی : 2 / 313، باب العجب، حدیث 2.
207 - كافی : 2 / 313، باب العجب، حدیث 5.
208 - كافی : 2 / 314، باب العجب، حدیث 8.
209 - ماعون : 4 ـ 6.
210 - محجة البیضاء : 6 / 139 ـ 141، كتاب ذمّ الجاه والریاء..
211 - محجة البیضاء : 6 / 139 ـ 141، كتاب ذمّ الجاه والریاء..
212 - محجة البیضاء : 6 / 139 ـ 141، كتاب ذمّ الجاه والریاء..
213 - محجة البیضاء : 6 / 139 ـ 141، كتاب ذمّ الجاه والریاء..
214 - محجة البیضاء : 6 / 139 ـ 141، كتاب ذمّ الجاه والریاء..
215 - محجة البیضاء : 6 / 139 ـ 141، كتاب ذمّ الجاه والریاء.
216 - نحل : 23.
217 - نحل : 29.
218 - بحار الانوار : 70 / 213، باب 130، حدیث 3.
219 - كافی : 2 / 310، باب الكبر، حدیث 6.
220 - كافی : 2 / 310، باب الكبر، حدیث 10.
221 - كافی : 2 / 311، باب الكبر، حدیث 12.
222 - مجموعه ی ورّام : 1 / 243، باب محاسبة النفس.
223 - بقره : 218.
224 - سفینة البحار : 3 / 319، فی الخوف والرجاء.
225 - غرر الحكم : 266، ذم الغفلة، 5750 ; میزان الحكمه : 9 / 4268، الغرور، حدیث 14831.
226 - مجموعه ی ورام : 2 / 72 ; میزان الحكمه : 9 / 4272، الغرور، حدیث 14857.
227 - مكارم الاخلاق : 451، الفصل الرابع ; میزان الحكمه : 9 / 4272، الغرور، حدیث 14858.
228 - نساء : 37.
229 - وسائل الشیعه : 9 / 452، باب عدم الجواز المَنّ...، حدیث 12481.
230 - بحار الانوار : 70 / 302، باب 136، حدیث 13.
231 - بحار الانوار : 70 / 301، باب 136، حدیث 9.
232 - بحار الانوار : 70 / 300، باب 136، حدیث 1.
233 - كافی : 4 / 45، البخل والشح، حدیث 4.
234 - امالی صدوق : 20، حدیث 4.
235 - بحار الانوار : 70 / 162، باب 128، حدیث 10.
236 - بحار الانوار : 70 / 163، باب 128، حدیث 17.
237 - مصباح الشریعه : 22.
238 - بحار الانوار : 70 / 171، باب 129، حدیث 10.
239 - بحار الانوار : 70 / 171، باب 129، حدیث 12.
240 - بحار الانوار : 69 / 199، باب 105 ; میزان الحكمه : 7 / 3310، الطمع، حدیث 11188.
241 - خصال : 1 / 121، حدیث 113 ; میزان الحكمه : 7 / 3310، الطمع، حدیث 11197.
242 - مجموعه ی ورام : 1 / 49، باب الطمع ; میزان الحكمه : 7 / 3312، الطمع، حدیث 11213.
243 - كافی : 2 / 306، باب الحسد، حدیث 2.
244 - كافی : 2 / 307، باب الحسد، حدیث 5.
245 - بحار الانوار : 70 / 252، باب 131، حدیث 14.
246 - بحار الانوار : 70 / 255، باب 131، حدیث 25.
247 - فتح : 29.
248 - ممتحنه : 1.
249 - مجادله : 22.
250 - بحار الانوار : 69 / 175، باب 103، حدیث 1.
251 - اختصاص مفید : 228.
252 - مصباح الشریعه : 25.
253 - كنز العمال : 15982 ; میزان الحكمه : 7 / 3036، الصدقة، حدیث 10354.
254 - كنز العمال : 16113 ; میزان الحكمه : 7 / 3038، الصدقة، حدیث 10360.
255 - الستین الجامع : 44.
256 - كنز العمال : 3 / 549.
257 - كافی : 2 / 323، باب البذاء، حدیث 1.
258 - كافی : 2 / 325، باب البذاء، حدیث 9.
259 - كافی : 2 / 325، باب البذاء، حدیث 13.
260 - كافی : 2 / 163، باب اهتمام بأمور المسلمین، حدیث 1.
261 - كافی : 2 / 199، باب تفریح كرب المؤمن، حدیث 3.
262 - كافی : 2 / 199، باب تفریح كرب المؤمن، حدیث 1.
263 - نهج البلاغه : 421، حكمت 47.
264 - بحارالأنوار : 72 / 359، باب 81، حدیث 74.
265 - غرر الحكم : 450، حدیث 10364 ; میزان الحكمه : 7 / 3384، الظلم، حدیث 11482.
266 - غرر الحكم : 446، 10210 ; میزان الحكمه : 7 / 3384، الظلم، حدیث 11480.
267 - ثواب الاعمال : 147، ثواب معاونة الأخ ; میزان الحكمه : 7 / 3384، الظلم، حدیث 11484.
268 - كنز العمال : 7641 ; میزان الحكمه : 7 / 3370، الظلم، حدیث 11422.
269- آل عمران : 104.
270 - توبه : 71.
271 - محجّة البیضاء : 4 / 99، كتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر.
272 - محجّة البیضاء : 4 / 99، كتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر.
273 - محجّة البیضاء : 4 / 100، كتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر.
274 - كافی : 5 / 55، باب الأمر بالمعروف...، حدیث 1.
275 - كافی : 5 / 58، باب الأمر بالمعروف...، حدیث 9.
276 - زمر : 53.
277 - نساء : 100.
278 - حجر : 9.
279 - كافی : 2 / 598، كتاب فضل القرآن، حدیث 2.
280 - كافی : 2 / 602، كتاب فضل القرآن، حدیث 13.
281 - كافی : 2 / 609، باب فی قراءة القرآن، حدیث 2.
282 - عنكبوت : 45.
283 - كافی : 2 / 598، كتاب فضل القرآن، حدیث 1.
284 - همه ی كتاب های حدیث شیعه و سنی.
285 - بقره : 165.
286 - نور : 37.
287 - رفعتی سمنانی.
288 - مدثر : 38 ـ 48.
289 - ترجمه ی المیزان : 1 / 231 ; با اندكی تصرف در عبارت.
290 - حدید : 28.
291 - مائده : 9.
292 - كافی : 2 / 436، باب التوبه، حدیث 12.
293 - وسائل الشیعه : 6 / 171، باب استحباب التفكر...، حدیث 7657.
294 - بلد الأمین : 255، ذوالحجة ; مفاتیح الجنان : دعای عرفه، فلك الحمد والشكر یا من أقالَ عثرتی...
295 - اقبال : 71، فصل فیما نذكره من أدعیة... ; مفاتیح الجنان : دعای ابو حمزه ثمالی، أنا الصَّغیرُ الَّذی رَبَّیْتَه وَأنا الجاهِلُ الّذی عَلَّمْتَهُ.
296 - انیس اللیل : 152.
297 - روح البیان.
298 - مستدرك الوسائل : 5 / 298، باب استحباب ذكر اللّه، حدیث 5910 ; نفحات اللیل : 66.
299 - ذراع : طول آرنج تا سر انگشت دست.
300 - باع : طول بین سر انگشتتان دو دست راست و چپ كه به طور افقی باز باشد.
301 - كنز العمال : 1155.
302 - بحر المعارف : 1 / 40.
303 - بحار الانوار : 58 / 234، باب 45، فی رؤیة النبی، حدیث 1 ; نفحات اللیل : 66.
304 - بحار الانوار : 18 / 360، باب 3 ; نفحات اللیل : 67.
305 - بحار الانوار : 26 / 1، باب 14، حدیث 1 ; نفحات اللیل : 67.
306 - مولوی، مثنوی معنوی، تهدید كردن نوح... .
307 - سعدی شیرازی، بوستان، حكایت.
308 - رجال كشی : 171.
309 - رجال كشی : 172.
310 - سبأ : 13.
311 - بحار الانوار : 64 / 268، باب 14، حدیث 1.
312 - كافی : 2 / 95، باب الشكر، حدیث 10.
313 - الارشاد : 2 / 91.
314 - كافی : 2 / 98، باب الشكر، حدیث 27، با كمی اختلاف ; نفحات اللیل : 68.
315 - مفاتیح الجنان : دعای عرفه.
316 - كافی: 4 / 49، باب النوادر، حدیث 12 ; بحارالأنوار: 47 / 42، باب 4، حدیث 56 ; انیس اللیل: 155.
317 - مفاتیح الجنان : راز و نیاز ذاكران، مناجات 13.
318 - نفحات اللیل : 70. در مصادر روایی مانند : خصال : 1 / 277، المؤمن یتقلّب...، حدیث 20 ; روضة الواعظین : 2 / 291، مجلس فی ذكر مناقب اصحاب الأئمة ; بحار الانوار : 65 / 17، باب 15، حدیث 24 روایت از امیرالمؤمنین به این صورت نقل شده است : المُؤْمِنُ یَتَقَلَّبُ فی خَمسَة مِنَ النّورِ، مَدخَلُهُ نُورٌ، ومخرجُهُ نورٌ، وعِلمُه نورٌ، وكلامه نورٌ ومنظره یوم القیامةِ إلَی النورِ.
319 - بحار الانوار : 67 / 14، باب 43، حدیث 2.
320 - اسرا : 7.
321 - محجّة البیضاء : 3 / 329، كتاب آداب الصحبة و المعاشرة.
322 - محجّة البیضاء : 3 / 401، كتاب آداب الصحبة و المعاشرة.
323 - محجّة البیضاء : 3 / 186، كتاب آداب الكسب والمعاش.
324 - محجّة البیضاء : 3 / 186، كتاب آداب الكسب والمعاش
325 - محجّة البیضاء : 3 / 186، كتاب آداب الكسب والمعاش.
326 - رعد : 21
327 - محجّة البیضاء : 3 / 322، كتاب آداب الصحبة و المعاشرة، باب 2.
328 - تفسیر معین : 365.
329 - كافی : 2 / 116، باب المُداراة، حدیث 1.
330 - كافی : 2 / 119، باب الرفق، حدیث 6 و تفسیر معین : 365.
331 - كافی : 2 / 120، باب الرفق، حدیث 13.
332 - غرر الحكم : 53، حدیث 416.
333 - غرر الحكم : 445، حدیث 10174.
334 - غرر الحكم : 445، حدیث 10180.
335 - محجّة البیضاء : 3 / 186، كتاب آداب الكسب و المعاش، باب 1.
336 - بحار الانوار : 58 / 129.
337 - انیس اللیل : 166
338 - محجّة البیضاء : 8 / 384، كتاب ذكر الموت و ما بعده، باب 8.
339 - محجّة البیضاء : 8 / 384، كتاب ذكر الموت و ما بعده، باب 8.
340 - محجّة البیضاء : 8 / 384، كتاب ذكر الموت و ما بعده، باب 8.
341 - محجّة البیضاء : 8 / 385، كتاب ذكر الموت و ما بعده، باب 8.
342 - مستدرك الوسائل : 9 / 55، باب استحباب التراحم، حدیث 10187.
343 - انیس اللیل : 166.
344 - تفسیر معین : 580.
345 - مجموعه ی ورّام : 2 / 119 ; تفسیر معین : 580.
346 - غرر الحكم : 450، حدیث 10344 ; تفسیر معین : 580.
347 - غرر الحكم : 246، حدیث 5053 ; تفسیر معین : 580.
348 - غرر الحكم : 449، حدیث 10333 ; تفسیر معین : 580.
349 - هود : 6.
350 - اسراء : 30.
351 - جامع الاخبار : 139، الفصل التاسع و التسعون ; میزان الحكمه : 5 / 2058، الرزق، حدیث 7211.
352 - كنز العمال : 9203 ; میزان الحكمه : 5 / 2058، الرزق، حدیث 7212.
353 - كنز العمال : 9205 ; میزان الحكمه : 5 / 2058، الرزق، حدیث 7214.
354 - كنز العمال : 44154 ; میزان الحكمه : 5 / 2056، الرزق، حدیث 7194.
355 - خصال : 2 / 504، حدیث 2 ; میزان الحكمه : 5 / 2056، الرزق، حدیث 7191.
356 - مشكاة الانوار : 128، الفصل السادس ; میزان الحكمه : 5 / 2056، الرزق، حدیث 7192.
357 - بحار الانوار : 90 / 386، باب 26، حدیث 17 ;میزان الحكمه : 5 / 2056، الرزق، حدیث 7193.
358 - بحار الانوار : 66 / 407، باب 38، حدیث 117 ; میزان الحكمه : 5 / 2056، الرزق، حدیث 7185.
359 - مشكاة الانوار : 221، الفصل الاول ; میزان الحكمه : 5 / 2056، الرزق، حدیث 7187.
360 - جامع الاخبار : 139، الفصل التاسع و التسعون ; میزان الحكمه : 5 / 2060، الرزق، حدیث 7217.
361 - جامع الاخبار : 139، الفصل التاسع و التسعون ; میزان الحكمه : 5 / 2060، الرزق، حدیث 7218.
362 - كافی : 5 / 88، باب من كدّ...، حدیث 2 ; میزان الحكمه : 5 / 2058، الرزق، حدیث 7204.
363 - جامع الاخبار : 139، الفصل التاسع و التسعون ; میزان الحكمه : 5 / 2058، الرزق، حدیث 7202.
364 - نهج البلاغه : خطبه ی 91، ومن خطبة له تعرف بخطبة الأشباح... .
365 - مشكاة الانوار : 34، الفصل السابع ; میزان الحكمه : 5 / 2090، الرضا، حدیث 7295.
366 - بحار الانوار : 66 / 373، باب 38، حدیث 19.
367 - خصال : 1 / 169، حدیث 122 ; میزان الحكمه : 5 / 2092، الرضا، حدیث 7312.
368 - بحار الانوار : 68 / 139، باب 63، حدیث 27 ; میزان الحكمه : 5 / 2092، الرضا، حدیث 7315.
369 - بحار الانوار : 75 / 201، باب 23، حدیث 34.
370 - نحل : 97.
371 - غرر الحكم : 391، حدیث 8981.
372 - كنز العمال : 7095 ; میزان الحكمه : 10 / 5054، القناعة، حدیث 17141.
373 - كنز العمال : 8741 ; میزان الحكمه : 10 / 5054، القناعة، حدیث 17143.
374 - كافی : 2 / 139، باب القناعة، حدیث 9.
375 - كافی : 8 / 243، حدیث 337
376 - غرر الحكم : 238، حدیث 4806.
377 - عبدالرحمن جامی، گزیده ی هفت اورنگ، حكایت پیر خاركش.
378 - حجر : 88.
379 - قصص : 83.
380 - نحل : 23.
381 - زمر : 60.
382 - مجموعه ی ورّام : 1 / 201، بیان فضیلة التواضع ; میزان الحكمه : 14 / 6846، التواضع، حدیث 21825.
383 - نهج البلاغه : خطبه ی 192، ومن خطبة له تسمی القاصعة.
384 - بحار الانوار : 72 / 119، باب 51، حدیث 5.
385 - بحار الانوار : 72 / 123، باب 51، حدیث 20.
386 - بحار الانوار : 74 / 181، باب 7، حدیث 15.
387 - كافی : 2 / 121، باب التواضع، حدیث 1 ; میزان الحكمه : 14 / 6856، التواضع، حدیث 21872.
388 - تذكره ی ابن جوزی : 67.
389 - قصص الانبیاء ثعلبی : 288.
390 - سعدی شیرازی، بوستان، حكایت بایزید بسطامی
391 - آل عمران : 189.
392 - مائده : 18.
393 - حدید : 2.
394 - فتح : 14.
395 - فاطر : 15.
396 - دیوان فیض كاشانی : 2 / 707، غزل 247.
397 - أدعونی أستجب لكم.
398 - الدعاء مخّ العبادة.
399 - انیس اللیل : 196.
400 - در سه آیه این مطلب بیان شده است :
1 ـ ( وَ الَّذِینَ یُمَسِّكونَ بِالكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلَوةَ إِنّا لا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحینَ ). اعراف : 170.
2 ـ (... إِنَّ اللّهَ لا یُضیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنیْنَ ). توبه : 120.
3 ـ ( إِنَّ الَّذینَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا ). كهف : 30.

401 - آل عمران : 172.
402 - حدید : 18.
403 - فصّلت : 8.
404 - فاطر : 7.
405 - قصص : 54.
406 - تفسیر معین : 299.
407 - غرر الحكم : 281، فضیلة الصبر...، حدیث 6240 ; تفسیر معین : 299.
408 - غرر الحكم : 394، الانصاف و مدحه...، حدیث 9106 ; تفسیر معین : 299.
409 - تفسیر معین : 193.
410 - محجة البیضاء : 2 / 153، كتاب اسرار الحجّ، باب 1.
411 - تفسیر معین : 193.
412 - تفسیر معین : 193.
413 - مستدرك الوسائل : 5 / 207، باب 28، حدیث 5708 ; تفسیر معین : 459.
414 - وسائل الشیعه : 8 / 150، باب 39، حدیث 10275.
415 - كافی : 2 / 507، باب الدعاء للاخوان...، حدیث 5 ; روضة الواعظین : 2 / 327.
416 - تفسیر معین : 496.
417 - آل عمران : 133.
418 - حدید : 21
419 - مؤمن : 40.
420 - توبه : 71 ـ 72.
421 - بحار الانوار : 75 / 139، باب 21، حدیث 3.
422 - غرر الحكم : 154، حدیث 2876 ; میزان الحكمه : 2 / 794، الجنة، حدیث 2538.
423 - خصال : 2 / 432، حدیث 16 ; میزان الحكمه : 2 / 796، الجنة، حدیث 2548.
424 - نساء : 175.
425 - انعام : 54.
426 - انعام : 147.
427 - اعراف : 156.
428 - بحار الانوار : 75 / 162، باب 22، حدیث 1
429 - كنز العمال : 44154 ; میزان الحكمه : 4 / 2004، الرحمة، حدیث 7004.
430 - نساء : 43.
431 - نهج البلاغه : خطبه ی 160.
432 - مجموعه ی ورّام : 1 / 9.
433 - بحار الانوار : 75 / 90، باب 16، حدیث 95.
434 - شوری : 11.
435 - اعراف : 182.
436 - نفحات اللیل : 81.
437 - بحار الانوار : 75 / 126، باب 20، حدیث 7.
438 - یوسف : 87.
439 - زمر : 53.
440 - نساء : 23.
441 - نساء : 25.
442 - مائده : 39.
443 - انفال : 69.
444 - تحف العقول : 18 ; میزان الحكمه : 2 / 638، التوبة، حدیث 2126.
445 - نهج البلاغه : حكمت 435.
446 - بحار الانوار : 6 / 28، باب 20، حدیث 32.
447 - كافی : 2 / 430، باب توبه، حدیث 1 ; بحار الانوار : 6 / 28، باب 20، حدیث 31.
448 - فرقان : 70.
449 - هود : 114.
450 - فرقان : 70.
451 - نور الثقلین : 4 / 33.
452 - تفسیر نمونه : 15 / 160.
453 - حاج ملا هادی سبزواری، دیوان اسرار.
454 - توحید صدوق : 24 ; بحار الانوار : 3 / 5، باب 1، حدیث 14.
455 - توحید صدوق : 22 ; بحار الانوار : 3 / 5، باب 1 حدیث 12.
456 - توحید صدوق : 29 ; بحار الانوار : 3 / 9، باب 1، حدیث 20.
457 - توحید صدوق : 21 ; وسائل الشیعه : 7 / 210، باب 44، حدیث 9140.
458 - توحید صدوق : 27 ; بحار الانوار : 90 / 197، باب 5، حدیث 21.
459 - بحار الانوار : 3 / 13، باب 1، حدیث 28 ; مستدرك الوسائل : 5 / 359، باب 36، حدیث 6083.
460 - میزان الحكمه : 5 / 2362، التسبیح، حدیث 8240.
461 - معانی الاخبار : 9، حدیث 3 ; میزان الحكمه : 5 / 2362، التسبیح، حدیث 8241.
462 - اسراء : 44.
463 - انبیاء : 87 ـ 88
464 - انیس اللیل : 226.
465 - انیس اللیل : 227.
466 - بحار الانوار : 68 / 33، باب 61، حدیث 14.
467 - بحار الانوار : 6 / 36، باب 20، حدیث 56
468 - كافی : 2 / 426 باب الاعتراف بالذنوب، حدیث 2 ; میزان الحكمه : 2 / 642، التوبة، حدیث 2153. 3 ـ مستدرك الوسائل : 12 / 116، باب 82، حدیث 13671 ; میزان الحكمه : 2 / 644، التوبة، حدیث 2155.
469 - یس : 15.
470 - غرر الحكم : 195، حدیث 3811 ; میزان الحكمه : 2 / 644، التوبة، حدیث 2156
471 - تحریم : 6.
472 - فرهنگ معین : پلاس : قطعه ای از پارچه.
473 - انیس اللیل : 233.
474 - انیس اللیل : 239.
475 - مجموعه ی ورّام : 1 / 189
476 - عدة الداعی : 337.
477 - غرر الحكم : 73، حدیث 1094 ; میزان الحكمه : 2 / 868، الجهل، حدیث 2798.
478 - غرر الحكم : 73، حدیث 1095 ; میزان الحكمه : 2 / 868، الجهل، حدیث 2799.
479 - غرر الحكم : 75، حدیث 1164 ; میزان الحكمه : 2 / 868، الجهل، حدیث 2802.
480 - غرر الحكم : 75، حدیث 1152 ; میزان الحكمه : 2 / 870، الجهل، حدیث 2817.
481 - غرر الحكم : 75، حدیث 1163 ; میزان الحكمه : 2 / 870، الجهل، حدیث 2818.
482 - غرر الحكم : 74، حدیث 1123 ; میزان الحكمه : 2 / 870، الجهل، حدیث 2822.
483 - بحار الانوار : 94 / 219، الیوم التاسع و العشرون.
484 - مطففین : 15.
485 - شمس : 9 ـ 10.
486 - شرح نهج البلاغه : 6 / 337 ; میزان الحكمه : 4 / 1536، الخلق، حدیث 5097.
487 - غرر الحكم : 265، حدیث 5722 ; میزان الحكمه : 4 / 1536، الخلق، حدیث 5098.
488 - غرر الحكم : 264، حدیث 5697 ; میزان الحكمه : 4 / 1536، الخلق، حدیث 5089.
489 - محجة البیضاء : 5 /93، كتاب ریاضة النفس ; میزان الحكمه : 4 / 1536، الخلق، حدیث 5101.
490 - المناقب : 2 / 103، فصل فی السابقة بالزهد ; عدة الداعی : 209 ; بحار الانوار : 84 / 156، باب 6، حدیث 41.
491 - كافی : 3 / 450، باب صلاة النوافل، حدیث 34.
492 - بحار الانوار : 1 / 150، باب 4، علاماة العقل.
493 - میزان الحكمه : 1 / 184، الأمل، حدیث 675.
494 - بحار الانوار : 74 / 175، باب 7، حدیث 8.
495 - بحار الانوار : 91 / 155، باب 32، حدیث 22.
496 - غرر الحكم : 312، حدیث 7207 ; میزان الحكمه : 1 / 186، الأمل، حدیث 683.
497 - غرر الحكم : 313، 7245، میزان الحكمه : 1 / 186، الأمل، حدیث 684.
498 - غرر الحكم : 65، حدیث 860 ; میزان الحكمه : 1 / 186، الأمل، حدیث 685.
499 - غرر الحكم : 312، حدیث 7206 ; میزان الحكمه : 1 / 186، الأمل، حدیث 686.
500 - كافی : 2 / 329، باب القسوة، حدیث 1 ; میزان الحكمه : 1 / 188، الأمل، حدیث 718.
501 - اقبال : 390، میزان الحكمه : 1 / 186، الأمل، حدیث 690.
502 - بحار الانوار : 70 / 167، باب 128، حدیث 31.
503 - اعراف : 58.
504 - كافی : 8 / 58، حدیث 21 ; بحار الانوار : 2 / 106، باب 15، حدیث 2.
505 - حافظ شیرازی، دیوان اشعار، شماره ی 37.
506 - بحار الانوار : 70 / 84، باب 123، حدیث 47.
507 - وسائل الشیعه : 16 / 10، باب 62، حدیث 21827.
508 - كافی : 1 / 15، كتاب العقل و الجهل، حدیث 12.
509 - بحار الانوار : 70 / 99، باب 122، حدیث 86.
510 - تحف العقول : 303 ; بحار الانوار : 75 / 281، باب 24، حدیث 1.
511 - علم الاخلاق : 101.
512 - یوسف : 53.
513 - شمس : 10
514 - بقره : 130.
515 - یوسف : 18.
516 - مدثر : 38.
517 - نازعات : 40 ـ 41.
518 - زمر : 56.
519 - عدة الداعی : 314 ; بحار الانوار : 67 / 64، باب 45،حدیث 1.
520 - غرر الحكم : 237، اصلاح النفس، حدیث 4766.
521 - غرر الحكم : 241، مخالفة الهوی، حدیث 4881.
522 - غرر الحكم : 136، الدّنیا آفة النفس، حدیث 2386.
523 - غرر الحكم : 235، مراقبة النفس، حدیث 4718
524 - غرر الحكم : 271، صلاح الدین بهما...، حدیث 5912.
525 - نهج البلاغه : 312، خطبه ی 198، من خطبة له ( ع ) ینبه علی احاطة علم اللّه... .
526 - غرر الحكم : 136، الدنیا آفة النفس، حدیث 2385.
527 - غرر الحكم : 303، ذم اللذات، حدیث 6923.
528 - صافات : 120.
529 - صافات : 122.
530 - غرر الحكم : 340، تهذیب النفس، حدیث 4851.
531 - حكمت الهی : 398 ـ 399.
532 - در رابطه ی با نفس و حالات زیبا و زشت آن، مؤلف معظم، كتابی مفصل تدوین كرده اند كه خوانندگان عزیز می توانند برای یافتن مطالب لازم درباره ی نفس، به آن كتاب مراجعه كنند.
533 - مائده : 95.
534 - اَصم : كری سنگین
535 - نهج البلاغه : خطبه ی 156، و من كلام له ( ع ) خاطب به اهل البصرة... ; بحار الانوار : 100 / 56، باب 4، حدیث 32.
536 - بقره : 65.
537 - غرر الحكم : 479، متفرقات اجتماعی، حدیث 11009.
538 - نهج البلاغه : حكمت 181.
539 - نهج البلاغه : 221، خطبه ی 157، و من خطبة له ( ع ) یحث الناس علی التقوی.
540 - تحف العقول : 356.
541- امالی مفید : 51، المجلس السادس، حدیث 18.
542 - بحار الانوار : 68 / 72، باب 62.
543 - بحار الانوار : 68 / 269، باب 77، حدیث 4.
544 - بحار الانوار : 68 / 269، باب 77، حدیث 5.
545 - غرر الحكم : 265، حدیث 5744 ; میزان الحكمه : 9 / 4362، الغفلة، حدیث 15135.
546 - غرر الحكم : 146، حدیث 2656 ; میزان الحكمه : 9 / 4362، الغفلة، حدیث 15143.
547 - غرر الحكم : 266، حدیث 5765 ; میزان الحكمه : 9 / 4372، الغفلة، حدیث 15207.
548 - غرر الحكم : 266، حدیث 5762 ; میزان الحكمه : 9 / 4372، الغفلة، حدیث 15208.
549 - بحار الانوار : 75 / 114، باب 19، حدیث 10 ; میزان الحكمه : 9 / 4372، الغفلة، حدیث 15203.
550 - بحار الانوار : 14 / 295، باب 21.
551 - كافی : 2 / 148، باب الاستغناء عن الناس، حدیث 2.
552 - نفحات اللیل : 109.
553 - مولوی، دیوان شمس، شماره ی 404.
554 - انیس اللیل : 292.
555 - بحار الانوار : 67 / 64، باب 45، حدیث 1.
556 - سفینة البحار : 8 / 298.
557 - وسائل الشیعه : 15 / 163، باب 1، حدیث 20216.
558 - وسائل الشیعه : 15 / 162، باب 1، حدیث 20214.
559 - كافی : 8 / 228، حدیث یأجوج و مأجوج، حدیث 291 ; بحار الانوار : 7 / 285، باب 13،
حدیث 3.
560 - انسان : 4.
561 - حاقه : 30 ـ 33.
562 - بلد : 28.
563 - حاقه : 28 ـ 29.
564 - تفسیر نمونه : 24 / 464.
565 - تفسیر نمونه : 24 / 465.
566 - صافات : 35.
567 - الهیات در نهج البلاغه : 129.
568 - نهج البلاغه : خطبه ی 1 « اول الدین معرفته... »، ترجمه ی مؤلف.
569 - نهج البلاغه : خطبه ی 85 « فاللّه اللّه أیّها الناس... »، ترجمه ی مؤلف.
570 - كافی : 2 / 506، باب تسبیح، حدیث 5 ; توحید صدوق : 18، باب ثواب الموحدین، حدیث 2.
571 - توحید صدوق : 19، باب ثواب الموحدین و العارفین، حدیث 5.
572 - توحید صدوق : 19، باب ثواب الموحدین، حدیث 3.
573 - توحید صدوق : 20، باب ثواب الموحدین، حدیث 7.
574 - توحید صدوق : 21، باب ثواب الموحدین، حدیث 13.
575 - توحید صدوق : 23، باب ثواب الموحدین، حدیث 18.
576 - توحید صدوق : 29، باب ثواب الموحدین، حدیث 31.
577 - یونس : 31.
578 - تفسیر كشف الاسرار : 3 / 374.
579 - عطار نیشابوری، منطق الطیر، حكایت موسی و قارون.
580 - خصال : 2 / 522، حدیث 11 ; میزان الحكمه : 7 / 3092، الصلاة، حدیث 10528.
581 - مكارم الاخلاق : 461، الفصل الخامس ; میزان الحكمه : 7 / 3092، الصلاة، حدیث 10535.
582 - امالی صدوق : 549، حدیث 22 ; میزان الحكمه : 7 / 3096، الصلاة، حدیث 10556.
583 - غرر الحكم : 175، حدیث 3341 ; میزان الحكمه : 7 / 3092، الصلاة، حدیث 10532.
584 - خصال : 2 / 620 ; میزان الحكمه : 7 / 3094، الصلاة، حدیث 10537.
585 - امالی طوسی : 522، حدیث 1157، میزان الحكمه : 7 / 3094، الصلاة، حدیث 10543.
586 - علل الشرایع : 2 / 336، باب 33، حدیث 2 ; میزان الحكمه : 7 / 3104، الصلاة، حدیث 10585.
587 - تحف العقول : 174، وصیة لكمیل بن زیاد، میزان الحكمه : 7 / 3106، الصلاة، حدیث 10592.

588 - غرر الحكم : 83، حدیث 1327 ; میزان الحكمه : 7 / 3402، الظن، حدیث 11590.
589 - كافی : 2 / 72، باب حسن الظن، حدیث 4 ; میزان الحكمه : 7 / 3402، الظن، حدیث 11589.
590 - كافی : 2 / 71، باب حسن الظن، حدیث 2 : میزان الحكمه : 7 / 3400، الظن، حدیث 11581.
591 - امالی طوسی : 379، حدیث 814 ; میزان الحكمه : 7 / 3400، الظن، حدیث 11582.
592 - میزان الحكمه : 7 / 3400، الظن، حدیث 11584.
593 - انفال : 46.
594 - بقره : 154 تا 156 : (... وَ بَشِّرِ الصابِرِینَ * الَّذِینَ إذا أَصابَتْهُم مُصِیبَةٌ قالُوا إنّا لِلّهِ وَإنّا إِلَیهِ راجِعُونَ * أوُلئِكَ عَلَیهِم صَلواتٌ مِن رَبِّهِم وَرَحمَةٌ وَأولِئكَ هُمُ المهتَدونَ ).
595 - كافی : 2 / 91، باب الصبر، حدیث 15.
596 - مكارم الاخلاق : 446، الفصل الرابع فی موعظة رسول اللّه ( ص ) ; مستدرك الوسائل : 11 / 261، باب وجوب الصبر، حدیث 12940.
597 - تفسیر قمی : 1/370، ولوج النكیرین فی القبر ; محجّة البیضاء : 8 / 304، كتاب ذكر الموت و ما بعده ; بحار الانوار : 6/224، باب 8، حدیث 26.
598 - امالی صدوق : 557، المجلس الثانی والثمانون، حدیث 14 ; محجّة البیضاء : 8 / 360، كتاب ذكر الموت و ما بعده ; بحار الانوار : 8/281، باب 24، حدیث 2.
599 - تفسیر قمی : 2/81، ذیل آیه ی كلما أرادوا أن یخرجوا منها... محجّة البیضاء : 8 / 361، كتاب ذكر الموت و ما بعده
600 - محجّة البیضاء : 8 / 354، كتاب ذكر الموت. القول فی صفة جهنم.
601 - بحار الانوار : 87/338، باب 9، حدیث 53 « یوم الخمیس ».
602 - بقره : 127 / 129، و إذ یرفع ابراهیم...
603 - دیوان فیض كاشانی : 1/599، غزل : 161.
604 - مائده : 83 ( وَ إذَا سَمِعُوا ما أُنزِلَ إِلَی الرَّسولِ تَرَی أَعیُنُهُم تَفِیضُ مِنَ الدَّمعِ مِمَّا عَرَفُوا منَ الحَقِّ... ) ; توبه : 92.
605 - بحار الانوار : 66 / 391، باب 38، حدیث 68 ; میزان الحكمه : 2 / 536، البكاء، حدیث 1829.
606 - جامع الاخبار : 97، الفصل الرابع و الخمسون ; میزان الحكمه : 2 / 536، البكاء، حدیث 1830.
607 - امالی صدوق : 431، المجلس السادس و الستون ; میزان الحكمه : 2 / 536، البكاء، حدیث 1831.
608 - بحار الانوار : 90 / 336 : باب 19، حدیث 30 ; میزان الحكمه : 2 / 536، البكاء، حدیث 1834.
609 - مكارم الاخلاق : 317، فی البكاء ; میزان الحكمه : 2 / 536، البكاء، حدیث 1835.
610 - بحار الانوار : 90 / 331، باب 19، حدیث 14 ; میزان الحكمه : 2/538، البكاء، حدیث 1841.
611 - مولوی، مثنوی معنوی، كژ ماندن دهان آن مردكی نام... .
612 - دیوان فیض كاشانی : 2/895، غزل 495.
613 - دیوان فیض كاشانی : 2/1021، غزل 644.
614 - صائب تبریزی، دیوان اشعار، شماره ی 490.
615 - انفطار : 13 ـ 14.
616 - مائده : 27.
617 - مؤمنون : 101.
618 - طه : 109.
619 - حافظ شیرازی، دیوان اشعار، شماره ی 112.
620 - حج : 21.
621 - امالی مفید : 136، المجلس الثالث عشر، حدیث 4 ; بحار الانوار : 22/385، باب 11، حدیث 27.
622 - حجر : 43 ـ 44.
623 - كلمة اللّه.
624 - ربیع الآثار.
625 - ثواب الاعمال : 39 ; بحار الانوار : 93 / 253، باب 30، حدیث 19.
626 - مواعظ العددیه : 371.
627 - من لا یحضره الفقیه : 1 / 208، باب فضل الصلاة، حدیث 624.
628 - عیون اخبار الرضا : 2 / 4، باب 30، حدیث 9 ; بحار الانوار : 93 / 120، باب 14، حدیث 23.
629 - عیون اخبار الرضا : 2 / 8، حدیث 20.
630 - انعام : 75.
631 - تفسیر برهان : ذیل آیه ی شریفه ی 75 انعام، حدیث 9.
632 - بحار الانوار : 4 / 111، باب 3، حدیث 31
633 - وسائل الشیعه : 20 / 155، حدیث 25291 ; بحار الانوار 68 / 374، باب 92، حدیث 25.
634 - انفطار : 10 ـ 12.
635 - فصلت : 20 ـ 21.
636 - نور : 24.
637 - یس : 65.
638 - ق : 18.
639 - زلزال : 4 ـ 5.
640 - توبه : 105.
641 - ثواب الأعمال : 179، باب ثواب التوبة
642 - بحار الانوار : 6 / 28، باب 20، حدیث 31.
643 - اعراف : 23.
644 - نوح : 26.
645 - شعراء : 83.
646 - قصص : 24.
647 - ص : 35
648 - انبیاء : 89.
649 - یوسف : 101.
650 - انبیاء : 83.
651 - مؤمنون : 118.
652 - آل عمران : 191.
653 - اعراف : 14
654 - مستدرك الوسائل : 5/220، باب 31، حدیث 5738. روایات متعددی در این باب در كتابهای : كافی : 2/520، باب من قال یا رب... ; وسائل الشیعه : 7/285 باب 32 ; مستدرك الوسائل : 5/219، باب 31 ; بحار الانوار : 90/233، باب 12 و... موجود می باشد.
655 - غرر الحكم : 153، لاینفع قول بخیر العمل، حدیث 2838 ; میزان الحكمه : 9 / 4050، العمل، حدیث 14260.
656 - غرر الحكم : 151، حدیث 2777 ; میزان الحكمه : 9/405، النحل، حدیث 14264.
657 - مستدرك الوسائل : 1/130، باب 19، حدیث 177 ; میزان الحكمه : 9 / 4060، العمل، حدیث 14292.
658 - غرر الحكم : 155، الاخلاص فی العمل و آثاره، حدیث 2899.
659 - بحار الانوار : 78 / 208، باب 23، حدیث 72.
660 - كنز العمّال : 43639 ; میزان الحكمه : 9 / 4066، العمل (1)، حدیث 1422.
661 - مشكاة الانوار : 55، الفصل الخامس عشر ; میزان الحكمه : 9/4064، العمل (1)، حدیث 14326.
662 - تحف العقول : 91 ; بحار الانوار : 74 / 241، باب 9، حدیث 1.
663 - بحار الانوار : 74/88، باب 4 ; میزان الحكمه : 9 / 4066، العمل، حدیث 14333.
664 - غرر الحكم : 155، حدیث 2913 ; میزان الحكمه : 9/4066، العمل، حدیث 14335.
665 - كافی : 3/266، باب فضل الصلاة، حدیث 11 ; میزان الحكمه : 9 / 4070، العمل، حدیث 14350.
666 - مجموعه ی ورام : 2/86 ; میزان الحكمه : 9 / 4070، العمل، حدیث 14351.
667 - بحار الانوار : 71 / 666، باب 10، حدیث 32.
668 - غرر الحكم : 431، ذم قرین السوء، حدیث 9816.
669 - بحار الانوار : 71 / 198، باب 14.
670 - تحف العقول : 316.
671 - غرر الحكم : 430، صاحب الحكماء و العلماء، حدیث 9789.
672 - میزان الحكمه : 3 / 1124، الحرام، حدیث 13660.
673 - مجموعه ورام : 1 / 61، باب العتاب ; میزان الحكمه : 3 / 1124، الحرام، حدیث 13661.
674 - بحار الانوار : 100 / 12، باب 1، حدیث 52 ; میزان الحكمه : 3 / 1124، الحرام، حدیث 13663.
675 - امالی طوسی : 680، مجلس 37، حدیث 1447.
676 - بحار الانوار : 68 / 394، باب 92، ذیل حدیث 63.
677 - كافی : 2 / 321، باب سوء الخلق، حدیث 1.
678 - بحار الانوار : 63 / 338، باب 5، حدیث 35.
679 - غرر الحكم : 360، الفصل الرابع البطنة وآثارها، 8168.
680 - غرر الحكم : 361، الفصل الرابع البطنة وآثارها : 8178.
681 - مستدرك الوسائل : 16 / 211، باب 1، حدیث 19627.
682 - میزان الحكمه : 13 / 6550، النوم، حدیث 20917.
683 - خصال : 1 / 28، حدیث 99 ; میزان الحكمه : 13 / 6550، النوم، حدیث 20915.
684 - غرر الحكم : 159، حدیث 3030 ; میزان الحكمه : 13 / 6550، النوم، حدیث 20924.
685 - دیوان فیض كاشانی : 2 / 1186، غزل 860.
686 - كافی : 2 / 83، باب العبادة، حدیث 3.
687 - كنز العمال : 43614 ; میزان الحكمه : 7 / 3412، العبادة، حدیث 11608.
688 - مستدرك الوسائل : 9 / 19، باب استحباب الصمت، حدیث 10085.
689 - مستدرك الوسائل : 11 / 258، باب وجوب طاعة اللّه، حدیث 12928.
690 - بحار الانوار : 67 / 16، باب 43، حدیث 8.
691 - امالی طوسی : 481، حدیث 1051 ; میزان الحكمه : 3 / 1318، الحاجة، حدیث 4461.
692 - كافی : 2 / 192، باب قضاء حاجة المؤمن، حدیث 1.
693 - وسائل الشیعه : 16 / 359، باب استحباب قضاء حاجة المؤمن، حدیث 21758.
694 - میزان الحكمه : 2 / 952، المحبة (2)، حدیث 3126.
695 - كافی : 2 / 199، باب سعی فی حاجة المؤمن، حدیث 10.
696 - المیزان : 19 / 140.
697 - تحف العقول : 20.
698 - بقره : 23 ( وَإن كنتُم فِی رَیب مِمّا نَزَّلنَا عَلَی عَبدِنا فَأتُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ ).
699 - اسراء : 88 ( قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالجِنُّ عَلی أَنْ یَأتوا بِمِثلِ هَذَا القُرآنِ لاَ یَأْتونَ بِمِثلِهِ وَلَو كانَ بَعضُهُم لِبَعض ظَهِیراً ).
700 - حجرات : 13.
701 - نفحات اللیل : 230.
702 - نفحات اللیل : 232.
703 - محجة البیضاء : 6 / 190، كتاب آفات اللسان.
704 - بقره : 83.
705 - فصّلت : 33.
706 - انعام : 152.
707 - شعراء : 84.
708 - اسراء : 23.
709 - طه : 43.
710 - بقره : 136.
711 - نساء : 9.
712 - نساء : 5.
713 - نساء : 63.
714 - كافی : 5 / 28، باب وصیة رسول اللّه ( ص )، حدیث 4.
715 - بقره : 186.
716 - غافر : 60.
717 - نور الثقلین : 3 / 249.
718 - انیس اللیل : 453.
719 - كافی : 5 / 9، باب جهاد الرجل و المرأة، حدیث 1.
720 - مناقب ابن شهر آشوب : 4 / 51.
721 - یوسف : 87.
722 - بحار الانوار : 44 / 187، باب 25، حدیث 16.
723 - روضة المذنبین : 170.
724 - دیوان فیض كاشانی : 2/679، غزل 219.
725 - انیس اللیل : 530.
726 - اعراف : 180.