فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

كناره گرفتن از نیكوكاری

نیكی و نیكوكاری و خوبی و احسان به مردم از نشانه های ایمان و انسانیت است. نیكوكاران بنا بر آیات قرآن مجید مورد محبت حضرت حقند :
(... وَاللّهُ یُحِبُّ الْمحُسِنینَ )(193).

﴿صفحه 163﴾
نیكوكاران نباید در هر شرایطی از نیكی و احسان به مردم دست بردارند. احسان و نیكی به مردم در حقیقت عبادت خداست و بهره و پاداشش عظیم و سبب خوشنودی خدای مهربان است.
بدون تردید كناره گرفتن از نیكوكاری، گناهی بزرگ و در نهایت دور ماندن از فیوضات خاصّه ی پروردگار و عاری شدن از اخلاق حسنه و زمینه ی محرومیت از رحمت خدا و پاداش های بی حساب است.

كفران نعمت

كفران و ناسپاسی نعمت، گناهی است كه به گفته ی قرآن مجید عذاب شدیدی به دنبال دارد :
(... وَلَئِن كَفَرتُم إِنَّ عَذابِی لَشَدیدٌ )(194).
زشت ترین صورت كفران نعمت، هزینه كردن نعمت در گناه و معصیت و شهوات حرام و خواسته های نابجای دیگران است.

ترك سپاسگذاری و شكر

شكر و سپاسگذاری نسبت به حضرت حق كه انواع نعمت های مادی و معنوی را برای رشد جسمی و روحی در اختیار انسان قرار داده، واجب و لازم، و ترك آن خلاف انصاف و مروّت و دور از شأن آدمیت و انسانیت است.
حقیقت شكر، شناخت نعمت دهنده و نعمت، به ویژه مصرف كردن نعمت در اموری است كه صاحب نعمت دستور داده است.
شكر نعمت قلب، آراسته كردن آن به ایمان به خدا و یقین به قیامت و اعتقاد به

﴿صفحه 164﴾
انبیا و امامان و قرآن كریم و فرشتگان است.
شكر نعمت چشم، تماشای جهان طبیعت برای پی بردن به عظمت و قدرت حق و بكارگیری آن در مسیر تحصیل علم و قرائت قرآن و حفظ آن از محرمّات الهی است.
شكر نعمت گوش، استماع حق، شنیدن حقایق، و نگهداری و حفظش از شنیدن باطل و غنا و غیبت و تهمت و برنامه های شیطانی است
شكر نعمت زبان، گفتار نیك، خیرخواهی نسبت به مردم، پاسخ به سئوالات مثبت، راهنمایی گمراه، قرائت قرآن، ادای نماز و نگاهداریش از غیبت و دروغ و تهمت و شایعه ی بی اساس و باطل گویی و مسخره كردن مردم و تحقیر بندگان خداست.
شكر نعمت شكم، به اندازه خوردن، حلال خوردن و دوری از انباشته شدن حرام در آن است.
شكر نعمت شهوت، مصرفش در طریق ازدواج شرعی و دور نگاهداشتن آن از امور حرام است.
شكر نعمت قدم، پای گذاشتن در مساجد، شركت در مجلس علم، رفتن به دیدن اقوام و برادران دینی و قدم برداشتن برای حلّ مشكل مردم است.
شكر نعمت مال، هزینه كردن برای زن و فرزند، پرداخت به اقوام مستمند، خرج كردن در امور خیر، ادای زكات، پرداخت خمس و انفاق و صدقه است كه ترك هر یك از این امور كه شعاعی از شكر و سپاسگذاری است گناه و معصیت و سبب تغییر نعمت به بلا و عذاب و مشكلات و مصائب است.