فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

گناهانی كه باعث تغییر نعمت هاست

گناهانی كه سبب تغییر نعمت ها می شود و به جای آنها بلاها و مصائب و مشكلات و سختی ها و عذاب ها و عقوبت ها قرار می گیرد به فرموده ی حضرت سجاد (علیه السلام) پنج گناه است :
1 ـ ستم به مردم. 2 ـ از دست دادن روحیه ی عادت در خیر. 3 ـ كناره گرفتن از نیكوكاری. 4 ـ كفران نعمت. 5 ـ ترك سپاسگذاری و شكر.

ستم به مردم

گناه ستم به مردم گناهی بس زشت و معصیتی سنگین و كاری شیطانی است.
ستم، گرچه به اندازه ی دانه ی ارزن باشد قبیح است و بدون تردید این اندازه ستم هم در قیامت به حساب انسان گذاشته خواهد شد.
(... وَإِن كَانَ مِثْقالَ حَبَّة مِن خَرْدَل أَتَیْنا بِها وَكَفَی بِنا حَاسِبینَ )(192).

﴿صفحه 162﴾
« و اگر عمل شما هم وزن دانه ای از خردل باشد آن را به عرصه گاه قیامت برای سنجیدن می آوریم و بس است كه ما حسابگر باشیم ».

از دست دادن روحیه ی عادت در خیر

روحیات و عاداتی كه در تمام برنامه های خیر و مثبت به توفیق حضرت حق در انسان پیدا می شود و به سبب آن درهای رحمت الهی به روی انسان باز می گردد، از نعمت های بسیار باارزشی است كه انسان باید با تمام وجود از آنها نگاهداری كند و مواظب و مراقب باشد كه خنّاسان و شیاطین و غارتگران ارزش ها از دست انسان نگیرند.
عادت داشتن به تحصیل معرفت، روحیه ی فروتنی و تواضع، حالت بردباری و حوصله، عادت به خدمت به بندگان حق و هر نوع عادت و روحیه ای از این قبیل، خطراتی در برابر دارد كه انسان باید همواره برای حفظ آنها، از خطرات بیدار و بینا باشد. انسان اگر در برابر عادت هایمثبت، سستی ورزد و در برابر ضعیف شدن این عادتها بی تفاوتی به خرج دهد تا جایی كه به زوال و نابودی آنها منتهی شود، گناه و معصیت كرده و باید به انتظار تغییر نعمت های الهی در زندگیش باشد.