فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

شراب خواری

حضرت موسی بن جعفر و امام هشتم و حضرت جواد (علیهم السلام) شراب خواری را از گناهان كبیره شمرده اند.
دانشمندان بزرگ شرق و غرب اثبات كرده اند : كه مایعات مست كننده، چه كم و چه زیاد، آثار زیان باری در مغز و معده و كبد و قلب و كلیه و مجاری تنفّس و گردش خون و عقل و نسل به جا می گذارد كه گاهی علاج آن آثار، غیر ممكن و هلاكت مشروب خوار قطعی و حتمی است.

﴿صفحه 135﴾
شیطانِ بطری، شیطانی بسیار خطرناك و دشمنی زیان آفرین و موجودی پلید و نجس است.
قرآن مجید مایع مست كننده را ناپاك و رجس و از كارهای شیطان برشمرده(133)و سودش را در برابر زیانش ناچیز و اندك دانسته(134) و به خاطر خطرات فراوان و زیانهای غیر قابل جبرانش آن را بر تمام مردم حرام كرده و مرتكب آن را، چنان چه موفق به توبه نشود، به عذاب سنگین دنیایی و آتش سوزان آخرتی دچار خواهد كرد.
رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) در رابطه با مایع مست كننده ده نفر را لعنت كرده :
كسی كه درختش را به این خاطر كاشته، و آن كه از درختش نگهبانی كرده، و كسی كه انگور یا مادّه دیگرش را افشرده، و شخصی كه آن را نوشیده، و كسی كه ساقی آن بوده، و آن كه آن را با دوش یا با مركب جابجا كرده، و كسی كه از باربر تحویل گرفته، و شخصی كه آن را فروخته، و آن كه آن را خریده، و كسی كه پولش را خورده. فردای قیامت شراب خوار وارد عرصه ی محشر می شود، در حالی كه رویش سیاه و دهانش كج و زبانش بیرون افتاده و فریاد تشنگی اش بلند است. به او از چاهی كه چرك زناكاران در آن ریخته شده می آشامانند(135).
امام صادق (علیه السلام) فرمود : شراب خواری مساوی با بت پرستی است(136). شراب خوار در قیامت كافر محشور می شود(137). شراب پایه ی هر گناهی است ! (138)

﴿صفحه 136﴾
به امیرالمؤمنین (علیه السلام) گفته شد : آیا شما فرموده اید : شراب از دزدی و زنا بدتر است ؟ فرمود : آری، زناكننده شاید گناه دیگری انجام ندهد، ولی شراب خوار چون شراب خورد، زنا می كند، آدم می كشد، نماز را ترك می كند ! (139)
رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود : كسی كه شراب را پس از آن كه حرمتش را خدا به زبان من ابلاغ كرد بنوشد، سزاوار نیست هنگامی كه به خواستگاری بیاید پاسخ مثبت به او داده شود. شفاعت شراب خوار چون شفاعت كند پذیرفته نیست. گفتارش نباید مورد تصدیق قرار گیرد. نباید او را بر امانتی امین دانست، پس كسی كه چیزی به او بسپارد، برای او از جانب خدا ضمانی نیست(140).

قمار

از گناهان بزرگ و معاصی كبیره قمار است.
امام صادق (علیه السلام) در روایتی مهم به كبیره بودن این گناه اشاره فرموده(141).
در قرآن مجید فقط در رابطه با قمار و شراب تعبیر به گناه بزرگ شده :
( یَسْئَلونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُل فیهِما إِثْمٌ كَبِیرٌ )(142).
« از تو از مایع مست كننده و قمار می پرسند، بگو : در مایع مست كننده و قمار گناه بزرگ است ».
ساختن همه ی آلات و ادوات قمار و اجرت گرفتن بر ساخت آنها و خرید و فروششان حر
به فتوای بسیاری از فقهای بزرگ شیعه، بازی با آنها حتّی بدون برد و باخت، شرعی نیست.
﴿صفحه 137﴾
نگاهداشتن این وسائل، حرام، و از بین بردنش لازم است.
نشستن در مجلس قمار و تماشای آن حرام و ترك مجلس قمار واجب شرعی است.

بكار گرفتن كار بیهوده برای خنداندن مردم

منظور از بكار گرفتن كار بیهوده، انجام كارها و اعمالی است كه برای انجام دهنده و بیننده سود دنیایی و آخرتی ندارد و از موارد ضایع كردن عمر است. عمری كه یك لحظه اش با دست به دست دادن میلیاردها عوامل در اختیار انسان گذاشته می شود.
بدون تردید ضایع كردن عمر از موارد كفران نعمت است. نعمت عمر از بزرگترین و مفیدترین نعمت هایی است كه حضرت حق به انسان عنایت فرموده و شكر این نعمت به این است كه انسان تمام لحظاتش را در راه عبادت و بندگی و علم و دانش و خدمت به بندگان خدا بكار گیرد.
محدث قمی در كتاب « منازل الآخرة » حكایت می كند : مردی به نام ابن صمد بیشتر اوقات شب و روز وجود خود را محاسبه می كرد. روزی ایام گذشته ی عمرش را حساب كرد، به نظر آورد شصت سال از عمرش گذشته، روزهای آن را به شماره آورد، بیست و یك هزار و نه صد روز شد، فریاد زد : وای بر من اگر روزی یك گناه بیشتر مرتكب نشده باشم، پس خدا را با بیست و یك هزار و نه صد گناه ملاقات می كنم. این را گفت و بیهوش بر زمین افتاد و در همان حالت بیهوشی از دنیا رفت.