فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

خورشیدهای ستارگان غیر قابل شمارش

در آغاز قرن بیستم وقتی مردم شنیدند كه در كهكشان ما، كه شب ها در آسمان به وضوح دیده می شود، سی میلیون خورشید وجود دارد، از شدت حیرت انگشت به دهان می بردند و می گزیدند. ولی امروز معلوم شده كه فقط در كهكشان ما ده هزار میلیون ستاره یعنی خورشید وجود دارد.
ما وقتی هنگام شب بدون دوربین، كهكشان را از نظر می گذرانیم حقیر و كوچك جلوه می كند و حتی جلوه ی ابرهای انبوه یك روز زمستان یا بهار را ندارد ; ولی اگر به وسیله ی یك دوربین بزرگ فلكی مثل دوربین رصدخانه ی كوه « ویلسون »، یا دوربین بزرگ فلكی مثل دوربین رصدخانه ی كوه « پالومر » كه وسعت دهانه ی آن پنج متر است، كهكشان را از نظر بگذرانیم می فهمیم چقدر عظمت دارد.
خورشیدها در كهكشان ما طوری یكی پس از دیگری قرار گرفته اند كه شمارش دقیق آنها امكان ندارد و هنوز هیچ منجم نتوانسته با دقت تعیین كند كه در كهكشان ما چند خورشید وجود دارد، فقط از روی تخمین گفته اند : ده هزار میلیون خورشید در كهكشان وجود دارد !
به این ترتیب یك قسمت از كهكشان را محدود كرده، خورشیدهای آن را شمرده اند و از روی آن می گویند : كهكشان ما ده هزار میلیون خورشید دارد.
ممكن است شماره ی خورشیدها خیلی بیش از این باشد، چون ستارگان

﴿صفحه 112﴾
كهكشان آنقدر انبوه است كه قسمتی از آنها حاجب دیگر می شود و نمی گذارد كه منجم قسمت هایی را كه در عقب آنها قرار گرفته ببیند. ولی عمق شگرف كهكشان نشان می دهد كه در پس خورشیدهای ظاهری، خورشیدهای دیگر وجود دارد. در میان خورشیدهای كهكشان، خورشیدهایی هستند كه ده میلیون مرتبه از خورشید ما بزرگترند !!
در جهان ما میلیونها كهكشان وجود دارد كه گاهی فاصله ی میان یك كهكشان، مانند كهكشان ما، با كهكشان دیگر به اندازه ی دو میلیون سال نوری (سال نوری عبارت از مسافتی است كه نور با سرعت ثانیه ای سیصد هزار كیلومتر در مدت یكسال طی می كند) است.
قوی ترین دوربین فلكی امروز جهان دوربین رصدخانه ی كوه « پالومر » در آمریكاست. آن دوربین می تواند طیف كهكشان هایی كه در فاصله ی هزار میلیون سال نوری است ببیند. ولی گاهی از ماورای هزار میلیون سال نوری روشنایی هایی به چشم می رسد كه به منجمان می فهماند در آنجا هم كهكشان هایی وجود دارد !!
وزن خورشید دو بلیون بلیون تن است و كهكشان ما كه ولایت كوچكی از مملكت جهان عظیم است در حدود 165 هزار میلیون برابر خورشید وزن دارد !!
با وجود این همه مادّه و عنصر كه با همه ی بزرگی و عظمتشان در سراسر جهان پراكنده است، بیشتر جهان خالی یا تقریباً خالی است !
فاصله ی میان ما و نزدیك ترین ستاره ی ثابت قریب 40 میلیون میلیون كیلومتر است !! (106)
این گوشه ای از جهان عظیم است، كه دوربین های بسیار محدود نجومی توانسته اند به ما نشان دهند. شما با مطالعه ی همین ارقام و اعداد كه نمایشگر

﴿صفحه 113﴾
گوشه ای محدود از جهان، و طول و عرض و حجم و وزن آن است آیا می توانید بزرگی و عظمت حضرت حق را ـ آن هم عظمتی كه بی نهایت است و همه چیز را پر كرده ـ درك كنید ؟!
جهان عظیم، فعل و صنعت و كارخانه و كارگاه و كتاب خداست. كتاب تكوینی از فعل عظیم حق، و از كتاب باعظمت او تا حدی بسیار بسیار محدود می توان به عظمت حضرت عظیم پی برد و از عمق جان و با همه ی وجود فریادی خالصانه برآورد كه :
اللّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ یُوصَفَ(107)
« خدا بزرگ تر از آنست كه وصف شود »
زیرا نیرومندترین واصفان از وصفش عاجزند و بلیغ ترین زبانها از تعریفش لالند و پای قوی ترین اندیشه ها از رسیدن به گوشه ای از عظمتش لنگ است !
آری، در حد استعداد و فهم خود همان را در پیشگاهش باید بگوییم كه از پیامبر بزرگ اسلام تعلیم گرفته ایم : مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ(108).
گر كسی وصف او ز من پرسد *** بی دل از بی نشان چه گوید باز
عاشقان كشتگان معشوقند *** بر نیاید ز كشتگان آواز
* * *
﴿صفحه 114﴾

وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِی عَلاَ كُلَّ شَیْء

«وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِی عَلاَ كُلَّ شَیْء»
« و از تو درخواست می كنم به سلطنت و فرمانروایی مطلق و همه جانبه ات كه بر فراز همه چیز است ».
در سطور گذشته گوشه ای حقیر و ناچیز از عظمت مملكت هستی را خواندید. فرمانروایی بی چون و چرا، او فوق ظاهر و باطن جهان و جهانیان است. تسلّط و چیره گی و قدرت او بر فراز همه چیز قرار دارد و همه چیز در همه ی شئون محكوم سلطنت و فرمانروایی آن سلطان مقتدر است.
هركس در این جهان به حق و به خاطر شایستگی، دارای فرمانروایی است فرمانرواییش عطا و بخشش خدا به اوست، هرگاه اراده كند از او می گیرد و در اختیار دیگری قرار می دهد.
فرمانروایان باید فرمانروایی خود را شعاعی از سلطنت و حاكمیت و فرمانروایی حضرت محبوب بدانند و جز به عدل و احسان فرمان نرانند كه اگر بیرون از دایره ی عدالت و احسان حكمرانی كنند، در زمره ی ستمكاران قرار می گیرند. و چنان كه در آیات قرآن آمده و تاریخ حیات هم اثبات كرده، دست انتقام خدا كه بر فراز همه ی دستهاست، آنها را دستگیر می كند و بدون این كه بتوانند از خود مقاومتی نشان دهند به خاك ذلت و پستی دچار می شوند و به كام
﴿صفحه 115﴾
عذاب دردناك ابدی فرو می روند.
فرمانروایی او، به آب نازل شده از آسمان و به آب جوشیده از زمین دستور داد به صورت طوفان درآید و كفار و مشركین زمان نوح را نابود كند.
فرمانروایی او، با وزیدن بادی، قوم نیرومند عاد را هم چون علف خشكی كه از زمین كنده شود از ریشه به در آورد و در لحظه ای به زندگی نكبت بارشان خاتمه داد.
فرمانروایی او، به رود نیل دستور داد تا با موجی خروشان فرعون ستمگر، طاغی و متكبر را با قومش به دیار نیستی فرستد
﴿صفحه 116﴾

« وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِی بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَیْء »

« و از تو درخواست می كنم به ذاتت كه پس از فناء همه چیز باقی است ».
ذات مقدس او عین هستی است. هستی او ازلی، ابدی و سرمدی است. او همیشه و همواره بوده و هست و چیزی در جنب او نبوده و نیست. به اراده ی حكیمانه اش همه چیز را به وجود آورد در حالی كه از همه چیز بی نیاز است. مدت عمر همه چیز پایان می گیرد و او همیشه و همواره خواهد بود.
چیزی در جهان هستی از خودش حیات مستقل ندارد، حیات او رشحه ای از نفخه ی الهی است، پس قابلیت فنا در همه چیز حتمی است. فنا، از صفات نقص، و بقا، از صفات كمال است، در نتیجه كمال مطلق بقاء مطلق دارد، و فنا مُهریست كه بر پیشانی تمام موجودات و بر دفتر حیات همه چیز خورده است.
﴿صفحه 117﴾