فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِی غَلَبْتَ بِهَا...

« وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِی غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَیْء »
« و از تو درخواست می كنم به جبروتت كه به آن بر همه چیز غلبه كردی ».
« جبروت » از جهت لغت صیغه ی مبالغه است ; یعنی : كمبودها و نقایص همه ی موجودات و ممكنات عرصه ی هستی را با رساندن انواع خیرات و نعمت ها و ابزار و وسائل به آنها جبران می كند، جبرانی در حدّ عالی و جبرانی
فراوان و كثیر.
همهی موجودات و ممكنات در ابتدای آفرینش اشیایی غیرقابل ذكرند، صورت اولیه ی آنها یا یك اتم است، یا یك حبّه و دانه، یا نطفه ای ناچیز و بی مقدار. هر موجودی آنچه را كم دارد یا آنچه را دارد، ناقص است. صفت بی نهایت جبروتی او كمبودها و نواقصش را جبران می كند تا به صورتی كامل و شكلی جامع و هویتی باارزش و حیثیتی كریمانه در عرصه ی هستی جلوه كند و در جایگاه اصلی خودش قرار بگیرد.

جبران كمبودها توسط خدای مهربان

مسئله ی جبران كمبودها و نواقص از جانب حضرت حق مسئله ای درخور توجه و دقت است، چند مورد در این زمینه از كتاب های علمی نقل می شود،
﴿صفحه 101﴾
باشد كه ایمان ما را به حضرت فیاض و منبع جبران كننده ی كمبودها و نواقص بیفزاید :

جبران انرژی مصرف شده ی خورشید

خورشیدی كه قسمت عمده ای از انرژی را تأمین می كند واحدی كوچك از « كل شیء » است.
حرارت خورشید چنان زیاد است كه سوزان ترین آتشها در برابر آن سرد است. حرارت سطح خورشید معادل 6093 درجه سانتی گراد و گرمای درون آن خیلی بیش از این مقدار است.
خورشید در هر ثانیه بیش از 12 میلیون و چهار صد هزار تن انرژی در فضا پخش می كند، به طوری كه اگر خواسته باشیم آن اندازه حرارت را كه خورشید در یك دقیقه مصرف می كند توسط ذغال سنگ بدست آوریم باید مقدار 679 میلیون میلیارد تن از آن را بسوزانیم.
وزن مقدار انرژی كه در هر یك ثانیه به وسیله ی خورشید مصرف می شود بالغ بر 4 میلیون تن است و این رقم برای یكسال معادل144126000000000 تن است. مسلماً اگر آتشی بی مایه بماند، خاموش می شود ; بنابراین اگر خورشید از خارج چیزی نمی گیرد و در هر سال این مقدار انرژی مصرف می كند، چرا به خاموشی و سردی نمی گراید ؟ در حالی كه اگر خورشید از ذغال خالص درست شده بود، بیش از شصت قرن سوخت نداشت.
پاسخ این پرسش را فقط صفت « جبروت » می دهد ; او خورشید را توده ای عظیم از گاز قرار داده، گاز، ضمن عمل تراكم و انقباض، انرژی از دست داده را بازمی گیرد. این نكته نتیجه ی مطالعات و پی گیری دانشمندان بسیاری در شرق و غرب و نوشتن هزاران صفحه كتاب است كه امروز در این زمینه به صورت
﴿صفحه 102﴾
ساده ترین جمله به دست ما رسیده است.
آری، اوست كه انرژی های مصرف شده ی اشیا را به صورت های گوناگون جبران می كند و جبران انرژی مصرف شده ی خورشید یكی از نشانه ها و آیات جبروتی اوست.