فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

مرحله ی ششم : صورت بندی جنین

( هُوَ اللّهُ الخالِقُ البارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الأَسْماءُ الْحُسْنَی )(65).
« او خدای به وجود آورنده ی « انبوه سلول ها » و اندازه قراردهنده و جدا كننده ی « سلول ها » و پیكرساز و شكل دهنده است ».
پس از تكمیل شدن سلول ها، یعنی مصالح ساختمان جنین، انبوه كثیری از سلولها برای بنای پیكره ی انسان تحویل رحم داده می شود و در رحم، ساختمان جنین آغاز می گردد.
ابتدا این سلول های بی شمار به قدرت پروردگار و در سایه ی رحمت واسعه و مهربانیش از یكدیگر مجزّا شده هر كدام به جایگاه مخصوص خود روانه می شوند، سلول های مغز، سلول های چشم، سلول های گوش و... همین طور هر یك ذرات هم عضو خود را پیدا كرده تشكیل عضوی می دهند و به این ترتیب پیكر جنین به وسیله ی سلول ها ساخته و پرداخته و صورت بندی می شود.
گلولهی كوچكی كه در طرف چپ جنین قرار دارد، منبع تغذیه ی جنین است. این گلوله كه در خون شناور است عصاره ی غذا و آب و تنفس را كه توسط دستگاه های گوارش و اكسیژن تهیه و وارد خون شده است گرفته و از راه ناف به بدن طفل منتقل می كند !
این است رحمت واسعه ی الهیه كه همه چیز را فرا گرفته و آثارش در ذره ذره ی بنای خلقت از خورشید روشن تر است.

مرحله ی هفتم : پیچیده شدن جنین در 3 پرده

(... یَخْلُقُكُمْ فی بُطونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْق فی ظُلُمات ثَلاث... )(66).

﴿صفحه 66﴾
« خدا شما را در شكم های مادرانتان می آفریند، آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در سه تاریكی ».
به تدریج سه پرده جنین را در بر می گیرد، این پرده ها عبارتند از : 1 ـ پرده ی آم ینوس 2 ـ پرده ی كوریون 3 ـ پرده ی آل لان توئید.
آم ینوس، پرده ایست كه از نمو سطح خارجی جنین حاصل می شود
و از اطراف توسعه پیدا می كند تا فضایی به نام حفره ی آم ینوس در
پشت جنین به وجود می آورد و آنگاه در حفره ی آم ینوس مایع زلالی پدید می آید.
پردهی كوریون، خارج از پرده ی آم ینوس قرار دارد و به كمك آن، جنین محفوظ می ماند.
پردهی آل لان توئید، در ناحیه ی شكمی جنین است و مربوط به لوله ی هاضمه ی آن بوده، به جذب غذا كمك می كند. این پرده ها نمی گذارند از ناحیه ی هوا، نور، آب، باد و ضربات وارده زیانی به جنین وارد آید و در فاصله ی میان پرده آم ینوس و جنین، مایعی وجود دارد كه هر گاه ضربه ای به شكم وارد شود این ضربه به مایع منتقل می گردد و در آن خنثی و مستهلك می شود.
این است رحمت واسعه ی حق كه همه چیز را فرا گرفته و گوشه ای از آثارش در اوضاع و احوال جنین لمس می شود.
﴿صفحه 67﴾

مرحله ی هشتم : دمیده شدن روح

(... ثُمَّ أَنْشَأناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقینَ )(67).
« آنگاه « جنین را در » آفرینشی دیگر پدید آوردیم. آفرین باد بر خدا كه بهترین آفرینندگان است ».
پس از پایان صورت بندی جنین كه خود دنیای شگفت انگیزی از قدرت خداست و هنوز بسیاری از حقایق آن به صورت اسرارآمیز مانده، و تاكنون ابزارهای علمی، و افكار قویم به كشف آن دسترسی پیدا نكرده اند، مرحله ی دمیدن روح می رسد كه خود از عجایب بسیار پیچیده است.
حضرت حق به رحمت و اراده اش تحول شگفت انگیزتری در جنین پدید می آورد، یعنی جان در او می دمد و جنین مرده را زنده می كند !!
از این پس جنین تعلیم می گیرد كه انگشت خود را در دهان بگذارد، و به همین خاطر است كه نوزاد بلافاصله پس از تولد می تواند پستان مادر را بمكد !