فهرست کتاب


شرح دعای کمیل

استاد حسین انصاریان

مرحله ی چهارم : ایجاد از آب بی ارزش

( ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَة مِن ماء مَهین )(63).
« آنگاه خدا نسل بشر را از چكیده و خلاصه ی آب بی مقدار پدید آورد ».
اسپرها یعنی همان كرمك ها و به تعبیر قرآن مجید علق ها و یاخته های جنسی نر با ماده ی لزجی، همراه نطفه ی مرد خود را به دهانه ی رحم می رسانند و پس از رسیدن به داخل رحم ناگهان نبرد شگفتی میان آنان به وقوع می پیوندد.
در این نبرد عجیب دویست میلیون اسپر شركت دارند كه با سرعت 15 كیلومتر در ساعت برای تصرف تخمك زن به سوی آن حركت می كنند و طولی نمی كشد كه اولین صفوف اسپرها به جدار تخمك می رسند.
ناگهان هزاران كرمك، تخمك را در بر می گیرند. كرمكها كه دم هایشان به سرعت می جنبد در زیر ذره بین به چمن زاری می مانند كه با وزش نسیم، موج می زنند و تا زمانی كه یكی از كرمك ها نتواند خود را در آغوش تخمك فرو برد این عمل ادامه دارد.
هر اسپری كوشش می كند اولین نفری باشد كه به درون تخمك وارد می گردد، تا این كه اولین اسپر پوسته را می شكافد و وارد تخمك می شود و به محض ورود دُم كرمك قطع شده محل ورود متورم می شود. در این هنگام پروتوپلاسمای تخمك نیز منقبض گشته، مایعی از خود خارج می كند تا

﴿صفحه 64﴾
كرمك های دیگر نتوانند وارد آن شوند.
بنابراین از دویست میلیون اسپر تنها یك اسپر با تخمك می آمیزد و انسان تولید می شود ; و چنانچه اراده ی حق و رحمت واسعه اش تعلق بگیرد دو یا سه اسپر وارد می شود در این صورت در رحم زن دوقلو یا سه قلو پرورش می یابد.

مرحله ی پنجم : امشاج « سلول تخم »

( إِنّا خَلَقْنَا الإنْسانَ مِن نُطْفَة أَمْشاج... )(64).
« ما انسان را از نطفه ی مخلوط پدید آوردیم ».
برای این كه انسانی به وجود آید، ابتدا باید تخمك، یعنی یاخته ی جنسی ماده كه یكی از كرمك ها را در بر گرفته، وارد رحم شود. تخمك، دانه ی سپیدی است كه 250 هزار بار از یاخته ی جنسی نر یعنی اسپر بزرگتر است ; به این خاطر وقتی تخمك با سیل اسپر برخورد می كند، یكی از آنها را در خود فرو می برد و با كرموزوم های سلول نر كه تعدادشان به نصف تقلیل یافته با كروموزوم های سلول تخمك می آمیزد و در نتیجه موجود تازه ای بنام سلول تخم پدید می آید كه در اصطلاح قرآن « امشاج » نامیده شده.
اگر بهترین وضع زندگی برای سلول نر و سلول ماده فراهم باشد، قادر به ادامه ی زندگی نیستند و به زودی می میرند ; مگر آن كه با یكدیگر تركیب شوند و سلول تخم، یا به تعبیر قرآن « امشاج » را به وجود آورند.
پس از عمل لقاح، سلول تخم شروع به تقسیم می نماید ; ابتدا به دو سپس به چهار و هشت و... تقسیم می شود و به همین صورت بر اثر تقسیمات متوالی، توده ای سلولی به وجود می آید.

﴿صفحه 65﴾

مرحله ی ششم : صورت بندی جنین

( هُوَ اللّهُ الخالِقُ البارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الأَسْماءُ الْحُسْنَی )(65).
« او خدای به وجود آورنده ی « انبوه سلول ها » و اندازه قراردهنده و جدا كننده ی « سلول ها » و پیكرساز و شكل دهنده است ».
پس از تكمیل شدن سلول ها، یعنی مصالح ساختمان جنین، انبوه كثیری از سلولها برای بنای پیكره ی انسان تحویل رحم داده می شود و در رحم، ساختمان جنین آغاز می گردد.
ابتدا این سلول های بی شمار به قدرت پروردگار و در سایه ی رحمت واسعه و مهربانیش از یكدیگر مجزّا شده هر كدام به جایگاه مخصوص خود روانه می شوند، سلول های مغز، سلول های چشم، سلول های گوش و... همین طور هر یك ذرات هم عضو خود را پیدا كرده تشكیل عضوی می دهند و به این ترتیب پیكر جنین به وسیله ی سلول ها ساخته و پرداخته و صورت بندی می شود.
گلولهی كوچكی كه در طرف چپ جنین قرار دارد، منبع تغذیه ی جنین است. این گلوله كه در خون شناور است عصاره ی غذا و آب و تنفس را كه توسط دستگاه های گوارش و اكسیژن تهیه و وارد خون شده است گرفته و از راه ناف به بدن طفل منتقل می كند !
این است رحمت واسعه ی الهیه كه همه چیز را فرا گرفته و آثارش در ذره ذره ی بنای خلقت از خورشید روشن تر است.