فهرست کتاب


رساترین دادخواهی و روشنگری (شرح خطبه فدکیه)جلد1

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تدوین و نگارش: عباس گرایی

د) دنیا؛ زندان عاشق

اگر کسی واقعاً عشق و محبت خدای متعال در دلش خانه کرده باشد، اصالتاً ماندن در دنیا برایش مطلوب نیست و صرفاً بدین منظور برایش مطلوب شده است که محبوبش آن را خواسته است. اما حقیقتاً، این ماندن برای او ریاضت است. مُحبّ، وصال محبوب را دوست دارد، اما اگر محبوب از او فراق بخواهد، خواستة او را بر خواستة خویش مقدم می‌نماید، اما این فراق برای او سخت است. اگر انسان یک رفیق صمیمی داشته باشد که بسیار به او مأنوس و علاقه‌مند است و جز به خشنودی او نمی‌اندیشد و آن رفیق از او بخواهد که به سفری چندروزه برود و برای او کاری انجام دهد، بدون شک چنین کسی اَصالتاً نمی‌خواهد از محبوبش جدا شود و اُنسِ با او را از دست بدهد، اما لازمة دوستی این است که وقتی محبوبْ چیزی را طلب می‌کند، حتی اگر منجر به فراق
﴿ صفحه 339 ﴾
شود، عاشق به خواستة او اهمیت دهد و آن را بر خواستة خویش مقدم سازد، اما برای او تحمل فراق سخت است. مؤمن اَصالتاً قُرب خدا را دوست دارد و نمی‌خواهد یک لحظه از او جدا شود، تا چه رسد به اولیای خدا و حضرات معصومان(علیهم السلام). او می‌خواهد عالی‌ترین قُرب را به خدا داشته باشد و چنین قُربی در این عالم میسر نیست. مادامی‌که روح به بدن تعلق دارد و مشغول تدبیر بدن است، نمی‌تواند دائماً در مشاهدة محبوب و بهره‌مندی از قُربش غرق شود. لازمة چنین اشتغالی این است که روح اصلاً به بدن نپردازد و خورد و خوراک، بلکه نفس کشیدن را نیز فراموش کند (شاید چنین حالتی یکی از مصادیق موت اختیاری باشد). بنابراین، ماندن در دنیا برای او ریاضت است.
﴿ صفحه 340 ﴾
﴿ صفحه 341 ﴾

بخش سوم: قرآن‌شناسیِ فاطمه(علیها السلام)

﴿ صفحه 342 ﴾
﴿ صفحه 343 ﴾

مقدمه

حضرت زهرا(علیها السلام) در فرازهای گذشتة خطبة مبارکشان، به حمد و سپاس الهی و شهادت به رسالت پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) پرداختند و در ضمن آن، معارف خداشناسی، فلسفة نبوت و نقش پیامبر گرامی اسلام(صلى الله علیه وآله) را در هدایت انسان‌ها به‌سوی هدف خلقتشان تبیین فرمودند که توضیح آن را ازنظر گذراندیم. در ادامه، صدیقة کبری(علیها السلام) مردم را مخاطب قرار می‌دهند و در ضمنِ بیان مسئولیتی که به عهدة ایشان است، اوصافی از قرآن و شمّه‌ای از اسرار و معارف کلیِ آن را بیان می‌فرمایند. این سخنان گهربار مجموعاً بخش سومِ این خطبة شریف را تشکیل می‌دهند.
﴿ صفحه 344 ﴾
﴿ صفحه 345 ﴾