فهرست کتاب


رساترین دادخواهی و روشنگری (شرح خطبه فدکیه)جلد1

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تدوین و نگارش: عباس گرایی

1. وحدت امت اسلامی

برای طرح بحثی جامع دربارة مسئلة «وحدت»، باید به پرسش‌هایی ازاین‌دست پاسخ داد:
ـ وحدت به چه معناست؟
ـ وحدت مطلوب چگونه وحدتی است؟
ـ وحدت مطلوب چگونه تحقق می‌یابد و چه موانعی می‌تواند بر سر راه تحقق آن قرار گیرد؟
ـ مقصود از حفظ وحدت چیست و چگونه باید وحدت را حفظ کرد؟‌
ـ آیا طرح صحیح، علمی‌ و محققانة ویژگی‌ها، تاریخ و مواضع اهل‌بیت(علیهم السلام) با مسئلة وحدت تنافی دارد یا برعکس، اساساً امامت و ولایت، عامل وحدت امت اسلامی است؟
با توجه به پرسش‌هایی از این سنخ، و نبودِ پاسخی جامع برای آنها، به نظر می‌رسد
﴿ صفحه 33 ﴾
نخست باید با ارائة بحثی جامع دربارة مسئلة «وحدت و اختلاف»، ابهامات در این باره را پاسخ گوییم. امیدواریم که اندیشمندان و جوانان محقق ما با دنبال کردن پرسش‌هایی ازاین‌دست، این‌گونه مباحث را به سرانجامی شایسته‌ برسانند.
پس از ارائة بحثی جامع دربارة وحدت و اختلاف، و نگاهی به فلسفة ایراد این خطبة نورانی، دست خویش را به‌سوی فهم خطبة بی‌نظیر سرور بانوان عالم، زهرای مرضیه(علیها السلام) دراز خواهیم کرد؛ خطبه‌ای که از فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین کلماتی است که از ساحت مقدس اهل‌بیت‌(علیهم السلام) صادر شده و ازنظر تاریخی، جای تشکیکی دربارة آن باقی نمانده است؛ با این آرزو که مشمول عنایت‌های خاص آن بانو قرار گیریم.

الف) معنای وحدت

معنای حقیقی وحدت و یکی بودن، بدیهی است و ابهامی ندارد؛ اما آنچه بایسته می‌نماید، روشن شدن مراد از مفهوم وحدت در مسئلة «وحدت امت اسلامی» است. ازاین‌رو دربارة احتمالات ممکن در این زمینه بحث می‌کنیم.

اول. وحدت حقیقی(6)

احتمال اول این است که بگوییم مقصود از ایجاد وحدت، یکی شدنِ کامل همة انسان‌هاست؛ به‌گونه‌ای‌که هیچ تعدد و کثرتی در میان آنها باقی نماند. واضح است
﴿ صفحه 34 ﴾
که چنین وحدتی امکان ندارد. محال است که بین همة افراد جامعه، وحدت حقیقی به وجود آید؛ چراکه دو یا چند انسان، دو یا چند موجودند و هیچ‌گاه یک موجود نخواهند شد.