فهرست کتاب


زیباییهای اخلاق

استاد حسین انصاریان

عبرت ها در اشعار حافظ

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم *** جرس فریاد می دارد كه بربندید محملها
* * *
برو از خانه ی گردون بِدَر و نان مطلب *** كان سیه كاسه در آخر بكشد مهمان را
* * *
هركه را خوابگه آخر به دو مشتی خاك است *** گو چه حاجت كه به افلاك كشی ایوان را
* * *
سنگ و گل را كند از یُمن نظر لعل و عقیق *** هر كه قدر نفس باد یمانی دانست
* * *
احوال گنج قارون كایّام داد بر باد *** در گوش دل فرو خوان تا زر نهان ندارد
* * *
بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین *** كاین اشارت ز جهان گذران ما را بس
* * *
مزرع سبز فلك دیدم و داس مه نو *** یادم از كشته ی خویش آمد و هنگام درو
* * *

پند و عبرت در غزل سعد كافی

بیدار شو دلا كه جهان پر مزور است *** بر نخل روزگار نه برگ است و نه بر است
﴿صفحه 268﴾
جام بلاست آن كه تو می گویی اش دلی است *** دیگ هواست آنكه تومی خوانی اش سراست
سیم حرام اگر چه سپید است هم چو شیر *** چندین مخور تو نیز كه نی شیر مادر است
طاووس را بدیدم می كند پرّ خویش *** گفتم مكن كه پر تو با زیب و زیور است
بگریست زار زار و بگفتا كه ای حكیم *** آگه نه ای كه دشمن جان من این پر است
ای خواجه پر و بال تو می دان كه زرّ توست *** زیرا كه شخص پاك تو طاووس دیگر است
پرهیز كن ز صحبت نا اهل هان و هان *** ار چند روزی تازه و بارز چو عبهر است
دانی چرا خروشد ابریشم رباب *** از بهر آن كه دایم هم كاسه ی خر است
زنهار سعد كافی بر خلق دل مبند *** دل در خدای بند كه خلاق اكبر است(372)

قال علی (علیه السلام) : الناسُ أبناءُ ما یُحسِنونَ
هدایة العلم : 127

بخش دوازدهم: آراستگی اهل معنی كسب حسنات

اهل معنی آن پاك دلانی هستند كه بر اثر تحصیل بصیرت ، دنیا را تجارتخانه ای برای كسب حسنات و فضایل می دانند و آن را كشتزاری برای به دست آوردن محصولات آخرت و جهان ابدی به حساب می آورند .
آنان دنیا را و هرچه در آن است با چشم دل مهمانخانه ی حضرت حق می بینند و خود را مهمانی كه باید با مصرف كردن نعمت های حضرت محبوب در كار بندگی خالصانه برای خدا و خدمت به مردم قرار گیرند . و توجه دارند كه جز از راه معرفت دینی و عمل به آیات الهی و آراسته شدن به حسناتی كه به آنان جمال معنوی و زیبایی باطنی می بخشد رسیدن به مقام عبادت و خدمت میسّر نیست .
آنان علاوه بر تأمین معاش مادی از راه كسب حلال بر اساس گفتار رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) كه فرمود :
الكاسِبُ حَبیبُ الله .
كسب كننده برای روزی حلال دوست و حبیب خداست .
به كسب حسنات و فضایل و امور معنوی و روحی و تأمین نیازهای باطنی و ساختن زندگی پاك و آخرت آباد اقدام می كنند و در این مسیر باارزش از هیچ كوششی دریغ نمیورزند . آنان بخشی از اوقات خود را به شناخت قرآن
﴿صفحه 272﴾
و روایات و فهم تكالیف و مسؤولیت ها اختصاص می دهند و می كوشند كه تمام حركات و اعمال و حالات خود را با آیات كتاب حق و روایات اهل بیت عصمت هماهنگ كنند .
این فقیر به برخی از آیات و روایاتی كه همیشه اهل معنی دنبال آن بودند تا خود را با آن آیات و روایات تطبیق دهند اشاره می كنم ، باشد كه همه ی ما از آن آراستگان به حقایق درس بگیریم و وجود مباركشان را در همه ی امور زندگی سرمشق خود قرار دهیم .