فهرست کتاب


زیباییهای اخلاق

استاد حسین انصاریان

گذشت امام سجّاد از كنیز خطاكار

امام از كنیزش خواست آب به روی دستش بریزد تا برای نماز آماده شود ، ناگاه آفتابه ی پرآب از دست كنیز رها شد و با سر حضرت سجاد (علیه السلام) برخورد كرد و سر آن حضرت را شكست . امام به جانب او سر برداشت . كنیز گفت : خدا می گوید خشم خود را فرو خورید . امام فرمود : خشم را فرو خوردم . كنیز گفت : و از مردم گذشت كنید . حضرت فرمود : خدا از تو بگذرد . كنیز گفت : خدا نیكوكاران را دوست دارد . حضرت فرمود : برو كه برای رضای خدا آزادی(322) .

گذشت شگفت انگیز پیامبر

امام باقر (علیه السلام) فرمود : زن یهودیّه ای را كه گوشت گوسفندی به زهر آمیخته و به عنوان هدیه خدمت رسول خدا آورده و آن جناب از آن تناول فرموده بود ، دستگیر كردند و به محضر رسول خدا آوردند . حضرت به او فرمود : چه چیزی تو را به انجام این كار واداشت ؟ گفت : نزد خود فكر كردم اگر پیامبر است این گوشت زهرآلود به او زیان نمی رساند و اگر پادشاه است مردم از او راحت می شوند . پیامبر او را بخشید !!(323)
﴿صفحه 245﴾

برخورد كریمانه با خدمتكار

امام صادق (علیه السلام) خدمتكارش را دنبال كاری فرستاد ، خدمتكار در بازگشت تأخیر كرد ، امام به دنبال او رفت ، وی را در حال خواب یافت ، بالای سرش نشست و به باد زدن او مشغول شد تا خدمتكار از خواب برخاست . حضرت فرمود : فلانی به خدا سوگند حق تو نیست كه هم شب بخوابی و هم روز ، شب برای خوابیدن حق تو است و روز برای انجام كار حق ماست(324) .