فهرست کتاب


زیباییهای اخلاق

استاد حسین انصاریان

1 ـ نظر به مادون و چشم پوشی از نظر به مافوق

چنین حالتی كه از سفارشات بسیار مهم پیامبر است و در هر فرصتی مردم را به آن توجه داده اند ، اگر با تمرین در باطن انسان تحقق یابد ، انسان را به عرصه گاه قناعت و شكرگزاری می كشاند و از هجوم حرص و طمع كه محصول تلخ چشم هم چشمی است در مصونیت می برد .
انسان ها بنا به فرموده ی قرآن مجید به خاطر مصالحی از نظر رزق و روزی و مال و منال یا در وسعت و گشایشند یا در مضیقه و تنگی .
پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) می فرماید :
در هر مرتبه ای از امور مادی هستی برای این كه سپاسگزار خدا باشی و قدر نعمت های او را بدانی و به داده ی حق كه بر اساس مصلحت و حكمت است قانع باشی ، به مادون خود بنگر و از چشم دوختن به مافوق خویش چشم بپوش ; زیرا هنگامی كه در امور مادّی به مافوق خود چشم بدوزی ، دیو حرص و آز و شیطان، طمع و زیاده خواهی تو را وادار می كند كه همه ی همّ و غمّ و فكر و اندیشه ی خود را در به دست آوردن متاع دنیا و مال و ثروت به كار گیری تا با مافوق خود مساوی و برابر شوی ، یا از او پیشی گیری ; و اگر در این زمینه نتوانی از راه
﴿صفحه 179﴾
مشروع این راه را بپیمایی بی تردید تو را در راه نامشروع می اندازد تا با غارت مال مردم و رشوه و غصب و پایمال كردن حقوق دیگران خود را با مافوق خود برابر و یكسان سازی !
ولی اگر در این زمینه به مادون خود بنگری كه در چه مضیقه و تنگی كمر شكنی قرار دارد ، و برای لقمه نانی و به دست آوردن آنچه برای زندگی اولیه لازم دارد چه رنج و زحمتی را متحمل می شود و چه مشكلاتی را بر خود هموار می نماید ، به آنچه در اختیار داری و تا حدی زندگی تو و خانواده ات را اداره می كند و از بسیاری از مشكلات و سختی ها در امانی ، قناعت میورزی و به شكرگزاری و سپاس خدا برمی خیزی و از هیجانات روحی و عصبی به سلامت می مانی ، و از بسیاری از گناهان كه در این مسیر به ناچار پیش می آید در مصونیت قرار می گیری .
قرآن مجید در این زمینه در سوره ی حجر می فرماید :
( لاَ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلَی مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ )(219) .
دیده ی خود را ] به رغبت و میل [ به آنچه از نعمت های مادی به گروه هایی از آنان ] ناسپاسان و كافران [ داده ایم مینداز.
نعمت های مادّی اموری ناپایدارند ، سختی هایی كه از آنها به انسان به
﴿صفحه 180﴾
شكل های مختلف می رسد كم نیست ، حفظ و نگاهداریش بسیار مشكل است . منبع هجوم هم و غم و اندوه و غصه می باشد ، مگر این كه از راه حلال به دست آید و در راه خیر برای تبدیل شدنش به توشه ی آخرت مصرف شود ; بنابراین به خودی خود چیز باارزشی نیست كه دیده میل و رغبت تو را به جانب خود جلب كند و در برابر نعمت های عظیم معنوی قابل ارزش و اهمیت باشد .
در سوره ی طه می فرماید :
( وَلاَ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلَی مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا لِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَیْرٌ وَأَبْقَی )(220) .
دیده ی ] میل و رغبت [ خود را به نعمت های مادی كه به گروه هایی از آنان ] كافران و ناسپاسان [ داده ایم باز مگشا ، اینها شكوفه های ] پرپر شدنی و از دست رفتنی و زودگذر [ زندگی دنیاست ، ] به آنان داده ایم [ تا آنها را ] به وسیله ی آنها [ بیازماییم ; و آنچه پروردگارت به تو روزی داده است برای تو بهتر و پایدارتر است .
بسیار افراد تنگ نظری كه همواره مراقب این و آن هستند كه اینان چه دارند و آنان چه دارند و مرتباً وضع مادی خود را با دیگران مقایسه می كنند و از كمبودهای مادی در این مقایسه رنج می برند ، هرچند آنان كه مورد چشم هم چشمی اینانند آن امكانات را به بهای از دست دادن ارزش انسانی و استقلال شخصیت به دست آورده باشند ، در زندگی شكست خورده و سرخورده می باشند ; چرا كه به خاطر نظر به زندگی دیگران از زندگی خود راضی نخواهند بود .
این طرز تفكر كه نشانه ی عدم رشد كافی و احساس حقارت درونی و كمبود
﴿صفحه 181﴾
همت است ، یكی از عوامل مؤثر عقب ماندگی در زندگی حتی در زندگی مادی است .
كسی كه در خود احساس شخصیت می كند به جای این كه گرفتار چنین مقایسه ی زشت و رنج آوری شود ، نیروی فكری و جسمانی خود را در راه رشد و ترقی خویش به كار می گیرد و به خود می گوید :
من از نظر استعداد و قدرت و همت چیزی از دیگران كم ندارم و دلیلی ندارد كه نتوانم از آنان پیشرفت بیشتری كنم . من چرا چشم به مال و مقام آنان بدوزم من خودم بهتر و بیشتر تولید می كنم .
اصلا زندگی مادّی هدف و همّت او نیست . او آن را می خواهد ولی تا آنجا كه به معنویت او كمك كند ; و به دنبال آن می رود ، اما تا جایی كه استقلال و آزادگی او را حفظ نماید ، نه حریصانه به دنبال آن می دود و نه همه چیزش را با آن مبادله می كند كه این مبادله ی آزاد مردان و بندگان خدا نیست ، و نه به صورتی زندگی می كند كه نیازمند و محتاج دیگران گردد(221) .
از پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) روایت شده است :
مَن رَمی بِبَصَرِه مَا فِی یَدِ غَیرِهِ كَثُرَ هَمُّه وَلَم یَشْفِ غَیظُه(222) .
كسی كه دیده ی خود را به آنچه از ( نعمت های مادی ) در اختیار دیگران است بدوزد همواره اندوهناك و غمگین خواهد بود و آتش خشم در دلش فرو نخواهد نشست .

2 ـ عشق ورزی به تهیدستان و فقیران

بسیاری از اولیای خدا و عارفان معارف و عابدان زاهد و شیداییان واله
﴿صفحه 182﴾
و مجذوبان عاشق در میان تهیدستان و فقیرانند . از این جهت نباید به احدی از این طایفه به چشم حقارت نظر كرد ، بلكه باید ادب و احترام و خوش اخلاقی و نیك رفتاری را نسبت به آنان رعایت نمود و آنان را از خود برتر و بهتر دانست .
اینان گروهی هستند كه خدای مهربان در قرآن مجید از آنان به خوبی یاد كرده و بزرگشان دانسته و پیامبرش را به احترام آنان فرمان اكید داده است(223) .
اینان چهره های معنوی وارسته و والایی هستند كه خدای بزرگ پیامبرش را به بودن با آنان امر می كند و اجازه نمی دهد به خاطر چیزی و كسی دست از آنان بردارد و روی از آنان بگرداند !(224)
خدای عزیز شب معراج به پیامبرش فرمود :
محبت برای خدا محبت به تهیدستان و فقیران و نزدیك شدن به ایشان است . پیامبر گفت : پروردگارا ! تهیدستان و فقیران كیانند ؟ خدا فرمود : كسانی كه به كم راضی اند و بر گرسنگی صابرند و بر آسانی شاكرند ، از گرسنگی و تشنگی خود شكایت نمی كنند و دروغ نمی گویند و بر پروردگارشان خشمگین نمی شوند و بر آنچه از دستشان رفته اندوه نمی خورند و به آنچه به آنان داده شده شاد نمی گردند .
ای احمد ! محبت من محبت به تهیدستان و فقیران است ، پس به آنان نزدیك شو و نشستن آنان را به خود نزدیك گردان تا به تو نزدیك شوم(225) .
﴿صفحه 183﴾
نشست و برخاست با فقیران ، به خانه ی آنان رفتن ، با آنان عاشقانه معاشرت كردن ، و به آنان محبت ورزیدن ، آلودگی كبر را از قلب می زداید و نقش زیبای تواضع را بر صفحه ی جان صورت گری می كند و بیماری نخوت و خودبینی و فخرفروشی را درمان می كند و راه رسیدن به فیوضات الهی را هموار می نماید و نهایتاً انسان را محبوب خدا می كند .
متكبّران ـ كه از رحمت پروردگار محرومند و از اخلاق پیامبران و امامان دورند و درونی آلوده دارند ـ از نشست و برخاست با فقیران امتناع میورزند و از نزدیك شدن به تهیدستان و افتادگان دوری می جویند . درِ خانه ی آنان به روی اینان كه گاهی در میانشان اهل الله هستند بسته است .
این خودخواهان مغرور و آلودگانی كه نشست و برخاست با فقیران و محبت ورزیدن به آنان را برای خود ننگ و عار می دانند گویا خبر ندارند كه پیامبر فرموده است :
لاَ یَدخُلُ الجَنّةَ مَن كَانَ فِی قَلْبِهِ مِثقالُ حَبّة مِن خَردَل مِنْ كِبْر . . .(226) .
كسی كه در دلش به وزن دانه ی خردلی از كبر است وارد بهشت نمی شود !
و گویا نمی دانند كه گاهی بندگان خاص خدا و عباد روشن ضمیر حق در میان این طایفه اند كه از هر جهت قابل احترامند .

داستان جنید بغدادی و مسكین

جنید می گوید : وارد مسجدی شدم ، فردی را دیدم كه به مردم می گفت : اگر امكان حل مشكل من برای شما فراهم است مشكلم را حل كنید . در دلم گذشت
﴿صفحه 184﴾
كه این بدبخت مفت خور و سربار مردم چهارچوب بدنش سالم است چرا از پی كاری نمی رود ؟
فردای آن روز كنار دجله آمدم ، دیدم آن مرد سائل خرده سبزی هایی كه مردم بالاتر از آن محل به آب می دهند از آب می گیرد و می خورد . تا چشمش به من افتاد گفت : دیروز بدون دلیل و علت در باطنت از من غیبت كردی و مرا هدف سوء ظن قرار دادی ، به خاطر این كه باطنت را آلوده نمودی و خود را از رحمت خدا محروم كردی توبه كن ، من گرچه چهارچوب بدنم سالم است ولی او خواسته كه در چهارچوب تنگ مادی گرفتار باشم و این مطلب ربطی به تو ندارد كه نسبت به آن قضاوت بی جا كنی من در عین تنگدستی و تهیدستی از پروردگارم راضی و خشنودم و كمترین گله و شكایتی از او ندارم !
آری ، در میان تهیدستان كسانی هستند كه آنچه بر دل انسان می گذرد می خوانند ، سپس آدمی را به حضرت حق و توبه ی از گناه راهنمایی می كنند .