فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

مبارزه با دشمنان داخلى جامعه:

چنانكه بحكم فطرت؛ با دشمنان خارجى جامعه باید جنگید و از خسارت جامعه دفاع كرد همچنان با دشمنان داخلى جامعه باید بمبارزه و جنگ برخاست. دشمن داخلى جامعه كسى است كه از روش عمومى و قوانین جاریه تخلف مى ورزد و بدین طریق رشته زندگى جامعه را پاره مى كند و نظام جاریه را مختل مى سازد. از این رو است كه در جمعیت هاى متشكل براى حفظ نظم و جریان امور، قواى تأمینى و مجازاتهاى گوناگون براى پاداش متخلفین بكار برده مى شود.
اسلام نیز اضافه بر قوه اجرائى و مجازاتهاى مختلف، فریضه امر بمعروف و نهى از منكر را براى عموم افراد جامعه فرض و ایجاب نموده بدین وسیله مبارزه را عمومى تر و مؤثرتر ساخته است. فرق اساسى میان اسلام و روشهاى اجتماعى دیگر این است كه در سایر روشها تنها باصلاح افعال و اعمال مردم بذل عنایت شده است، ولى اسلام هم با افعال مردم و هم باخلاقشان اعتنا نموده و در هر دو مرحله با فساد مبارزه كرده است.
معاصى و گناهانى كه اسلام آنها را تحریم نموده اعمالى هستند كه در جامعه آثار شوم و دنباله هاى ناگوار دارند با این وصف برخى از آنها مستقیماً فرد یا افرادى را كه مرتكب مى شوند فاسد مى كند و بواسطه اى در جامعه رخنه بوجود مى آورد مانند زخمهاى محلى و عارضه هاى عضوى كه در بدن انسان پیدا مى شود. غالب گناهانى كه مزاحم حال بندگى است و حقوق خدائى را تضییع مى كند مانند نماز نخواندن و روزه خوردن این حال را دارد.
و برخى از آنها مستقیماً زندگى اجتماعى را تهدید نموده پیكز جامعه را از پا در مى آورد مانند امراضى كه مستقیماً با حیات انسان سر و كار دارد و رشته زندگى را پاره مى نماید، دروغ گفتن و تهمت زدن از این قبیل است؛ و بنظر اسلام حقوق والدین و غیبت و تعرض مردم نیز همین حكم را دارد.

دروغ و دروغگویی

انسان در زندگی خود پیوسته با ماده خارجی سر و کار دارد و با فعالیتهایی که می کند و تصرفاتی که در ماده انجام می دهد خود را زنده نگه می دارد و به خواسته های خود دسترسی پیدا می کند این موجود که با شعور و اراده کار می کند زندگی دامنه دار و پرگوشه و کنار خود را روی اساس علم گذشته با فکر کار می کنند و کارش مستقمیا با معلوماتی است که پیش خود دارد و پیوسته مواد فکر خود را پس و پیش و تنظیم می نماید و طبق آن فعالیتهای بیرونی او انجام می گیرد.
و از این روی دریافت داشتن اخبار صحیح برای انسان ضروری است و در درجه اول اهمیت می باشد و چنان که اخبار صحیح بیرونی از انسان بریده شود مثلا راه را چاه و چاه را راه و دور را نزدیک و نزدیک را دور ببیند و اخبار را وارونه بشنود بی معطلی چرخ زندگیش از کار باز می ماند . از این جا روشن می شود که دروغ نسبت به زندگی اجتماعی خطری است شوم و دروغگو نیز دشمنی است خطرناک و به همین سبب دروغگو شخصی است بی شخصیت و سبک و دشمن اجتماع و سخنش پیش مردم از اعتبار ساقط و غیر قابل اطمینان است و خودش گرفتار لعنت خدا.

تهمت و افتراء

تهمت نسبت ناروای دروغی است که به یکی از افراد جامعه داده شود و اثرش همان اثر دروغ است لکن شوم تر و خطرناک تر و بسا باشد که در اثر یک تهمت جانها و آبروها به باد فنا رود و خانه ها ویران شود شخصی که تهمت می زند گذشته از این که به واسطه نداشتن عواطف پاک انسانی در ظاهر انسان و در باطن دیو و شیطان می باشد به خون و شرافت دیگران و بدین وسیله نسبت به زندگی و تشکیل جامعه احترامی قائل نیست و به همین جهت است که مردم از وی مانند دشمن غافلگیر می پرهیزند و می گریزند.