فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

خشم و غضب

خشم حالتی است در انسان که اگر بروز کند او را بفکر انتقام می اندازد و راحتی درون را در گرفتن انتقام نشان می دهد و چنانچه انسان در این حال کمترین سستی در مهار کردن نفس خود ورزد بیدرنگ عقل سلیم وی مقهور خشم می شود و هر زشت و ناروائی و ناشایسته و ناسزائی در نظرش درست می آید و بجائی می رسد که بواسطه آن از هر درنده ای درنده تر و از هر آتشی سوزنده تر می گردد.
در اسلام سفارشهای مؤکدی در جلوگیری از طغیان این حال رسیده و نکوهش بسیاری از متابعت آن شده است، خدای متعال عنایت زیادی نسبت بکسانیکه غیظ خود را فرو می برند و در حال خشم بردباری بکار برده عفو می کنند فرموده است.
چنانکه می فرماید:
« وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ» (سوره آل عمران آیه 134) آنانکه غیظ خود را فرو برده از مردم عفو و اغماض می کنند.
و در علامت مؤمنان می فرماید:
«وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ» (سوره شوری آیه 37) مؤمنان کسانی هستند که وقتی خشمناک می شوند می بخشایند.

----نگاه چهارم----

--دین