فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

امام هفتم : حضرت امام كاظم (علیه السلام)

اسم موسى، لقب كاظم، كنیه ابوالحسن.
پدر بزرگوارش: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام).
تولد: 128 هجرى.
وفات: 182 هجرى.
مدت عمر: 54 سال.
مدت امامت: 35 هجرى.

امام هشتم : حضرت امام رضا (علیه السلام)

اسم على، لقب رضا، كنیه ابوالحسن.
پدر بزرگوارش: حضرت امام موسى كاظم (علیه السلام).
تولد: سال 148 هجرى.
وفات: سال 203 هجرى، بدست مأمون عباسى مسموم شد.
عمر شریفش: 55 سال.
مدت امامت: 21 سال.

امام نهم : حضرت امام محمد تقى (علیه السلام)

اسم محمد، لقب تقى و جواد، كنیه اباجعفر.
پدر بزرگوارش: حضرت امام رضا (علیه السلام).
تولد: سال 195 هجرى.
وفات: 220 سال بتحریك معتصم عباسى بدست همسر خود مسموم شد.
عمر شریفش: 25 سال.
مدت امامت: 17 سال.