فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

امام سوم : حضرت سیدالشهداء (علیه السلام).

اسم حسین، لقب سید الشهداء، كنیه ابوعبدالله.
پدر بزرگوارش: امیرالمؤمنین على (علیه السلام).
تولد: سال چهارم هجرى.
شهادت: سال 61 هجرى بدستور یزید بن معاویه شهید شد.
مدت امامت: 10 سال.
مدت عمر: 57 سال.

امام چهارم : حضرت سجاد (علیه السلام).

اسم على، لقب سجاد و زین العابدین، كنیه ابامحمد.
پدر بزرگوارش: حضرت امام حسین (علیه السلام).
تولد: سال 38 هجرى.
وفات: سال 94 هجرى؛ بدستور هشام بن عبدالملك مسموم شد.
مدت امامت: 35 سال.
مدت عمر: 66 سال.

امام پنجم : حضرت امام باقر (علیه السلام)

اسم محمد لقب باقر، كنیه اباجعفر.
پدر بزرگوارش: حضرت امام سجاد (علیه السلام).
تولد: سال 58 هجرى.
وفات: سال 117 هجرى بدستور ابراهیم بن ولید مسموم شد.
مدت عمر: 59 سال.
مدت امامت: 23 سال.