فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

تعیین امامان:

امامت على (علیه السلام) چنانكه معلوم شد از جانب خداى متعال و بنص پیغمبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم) بود و همچنین در خصوص امامان دیگر كه پس از آن حضرت بودند هر امامى امام بعد از خود را بامر خدا بمردم معرفى نمود چنانكه امیرالمؤمنین كه امام اول و پیشواى نخستین مسلمانان بود هنگام درگذشت؛ امامت فرزندش امام حسن (علیه السلام) را تصریح فرمود و امام حسن (علیه السلام) نیز هنگام وفات، امامت برادرش امام حسین را و بهمین ترتیب قرار تا امام دوازدهم.
گذشته از نص هر امام بر امام دیگر، پیغمبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم) نیز (بموجب روایات زیادى كه از عامه و خاصه رسیده است) بدوازده نفر بودن امامان و حتى در برخى از این روایات بنامهاى امامان تصریح فرموده است.

اجمال تاریخ زندگی ائمه علیهم السلام

امام اول : امیرالمؤمنین على بن ابیطالب (علیه السلام)

تولد: 23 قبل از هجرت.
خلافت: سال 35 هجرى.
وفات: سال 40 هجرى.
مدت خلافت: پنج سال تقریباً.
مدت عمر: 63 سال.