فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

تعیین جانشین از طرف پیغمبر:

پیغمبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم) در خصوص مسئله ولایت و سرپرستى امور مسلمانان پس از خود تنها به بیانات سربسته اكتفا نفرمود بلكه از اولین روز دعوت، مسأله ولایت را همراه توحید و نبوت صریحاً بیان فرموده و سرپرستى و ولایت على (علیه السلام) را بر امور دین و دنیا و جانشینى ویرا در همه امور مسلمین اعلام فرمود.
و چنانكه گذشت بموجب روایتى كه عامه و خاصه نقل كرده اند در نخستین روزى كه آنحضرت مأمور بدعوت علنى شد خویشاوندان خود را دعوت نموده آنانرا در مجلسى جمع ساخت و در آن مجلس وزارت و وصایت و خلافت امیرالمؤمنین على (علیه السلام) را آشكارا اثبات و مستقر ساخت نیز در آخرین روزهاى زندگى در غدیرخم میان صد و بیست هزار جمعیت دست على (علیه السلام) را گرفته بلند كرد و فرمود: من كنت مولاه فهذا على مولاه بهر كس من ولایت و سمت سرپرستى دارم على نیز ولایت و سمت سرپرستى دارد.

سیری کوتاه در زندگی امامان

مختصرى از فضائل على (علیه السلام):

پیغمبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم) على (علیه السلام) را در سن شش سالگى از ابوطالب گرفته بخانه خود آورد و شخصاً بپرورش وى پرداخت على (علیه السلام) از آنروز پیوسته سایه وار ملازم پیغمبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم) بود و آخرین ساعتى كه از آن حضرت جدا شد موقعى بود كه جسد مطهرش را بخاك سپرد.
على (علیه السلام) اولین نمونه كاملى است كه از مكتب تعلیم و تربیت پیغمبر اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم) بیرون آمد و اول كسى است كه به آن حضرت ایمان آورد چنانكه آخرین كسى است كه از وى جدا شد.