فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

--امامت

تعربف امامت

سرپرستی امور دین و دنیای جامعه اسلامی را امامت می نامیم پیش کسیکه محققانه در معارف اسلامی به بحث و کنجکاوی پردازد و منصفانه قضاوت کند امامت یکی از اصول مسلمه آئین مقدس اسلامی می باشد و در آیاتی که خدای متعال سازمان دین خود را معرفی می نماید به این مطلب تصریح کرده است.

زمامداری و سرپرستی جامعه

تردید نیست از روزی که تاریخ بشریت شروع شده است و اجتماع در خانواده ریشه دوانیده و در گوشه و کنار جهان جامعه های کوچک یا بزرگ، مترقی یا غیر مترقی تشکیل یافته هرگز جامعه ای بدون زمامدار و سرپرست نتوانسته است کمترین زمانی به زندگی خود ادامه دهد. هر جا جامعه متشکلی بوده زمامدار و سرپرستی از راه قهر و غلبه یا انتخاب داشته است حتی در اجتماعات خانوادگی کوچک که بیش از چند عضو ندارد همین روش عملی است. اینجاست که انسان با فطرت خدادادی خود بدون تردید ادراک می کند که هر جامعه نیازمند به سرپرست و زمامدار می باشد.
خدای متعال در آیه شریفه:
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ۚ لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ (سوره روم آیه 30)
دین خود رادین فطری معرفی می کند که دستورات این آئین پاک با چیزهایی که انسان با نهاد بی آلایش خود درک می کند توافق کامل،
خدای متعال در این آیه شریفه همه ادراکات فطری انسان و قضاوتهای نهاد بی آلایش وی را (که یکی از روشنترین آنها مسئله لزوم زمامدار و سرپرست در جامعه می باشد) اعتبار می دهد و امضا می فرماید.