فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

فضائل اخلاقی امام

امام باید دارای فضائل اخلاقی مانند شجاعت و شهامت و عفت و سخاوت و عدالت باشد زیرا کسیکه از معصیت مصون است بهمه قوانین دینی عامل خواهد بود و اخلاق پسندیده از لوازم دین است.
و باید در فضائل اخلاقی نسبت بهمه مردم برتری داشته باشد زیرا معنی ندارد کسی ببالاتر و برتر از خود پیشوائی نماید و البته عدل الهی منافی آنست.

علم امام

چون امام حامل و دین و پیشوای جهانیان است لازم است بهمه مسائلی که درد دینا و آخرت مورد نیاز مردم، و سعادت انسان وابسته به آن است علم داشته باشد زیرا پیشوائی جاهل عقلا جایز نیست و از نظر هدایت عمومی الهی معنی ندارد.

ائمه هدی (علیهم السلام)

ائمه هدی که پس از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) جانشینان آنحضرت و پیشوایان دین و دنیای مردمند دوازده تن می باشند. در این باره شیعه و سنی روایات بسیاری از پیغمبر نقل کرده اند؛ و نیز هر یک از امامان را امام پیش از او تعیین فرموده است.