فهرست کتاب


آموزش عقاید و دستورات دینی

, تنظیم و گردآوری: مرکز غدیر

--نبوت

نبوت از ضروریات دین اسلام است

یكى از اصول سه گانه اسلام اعتقاد به نبوت مى باشد نبوت كه از ضروریات دین اسلام است معنایش آنست كه خداى متعال براى راهنمائى مردم دستورهائى بوسیله برخى از بندگان خود فرستاد، دستورهاى نامبرده دین و آورنده آنها نبى یا پیامبر نامیده مى شود حضرت محمد (ص) خاتم پیامبران و دین اسلام آخرین ادیان است.

دلیل نبوت

از بحثهائى كه درباره توحید نمودیم روشن شد چنانكه آفرینش اشیاء از آن خداى متعال است پرورش آنها نیز وابسته به اوست و به عبارت روشن تر هر یك از پدیده هاى جهان كه از نخستین دم پیدایش براى بقاء و تكمیل نواقص خود شروع به فعالیت نموده نواقص و نیازمندیهاى خود را یكى پس از دیگرى مرتفع مى سازد و در حدود امكان خود را كامل و بى نیاز مى كند، سیر منظمى را كه در خط بقاء مى نماید و بوجود خود ادامه مى دهد تنظیم كننده سیر آن و رهبرش از هر منزل به منزل دیگر خداى متعال است.
از این نظر یك نتیجه قطعى به دست مى آید و آن اینكه هر نوع از انواع پدیده هاى جهان برنامه تكوینى خاصى در بقاء خود دارد كه با فعالیت ویژه خود آنرا اجرا مى نماید و به عبارت دیگر هر دسته معینى از پدیده هاى جهان در سیر بقاء خود یك رشته وظایف مشخص دارد كه از ناحیه خداى متعال بسوى آنها هدایت مى شود چنانكه قرآن كریم به این حقیقت اشاره نمود مى فرماید:
«رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَىٰ كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ»
خلاصه ترجمه: خداى ما آنكسى است كه به هر چیز آفرینش ویژه اش را عطا فرموده و پس از آن هدایتش كرد.
همه اجزاء آفرینش در این حكم كلى شریكند و هرگز استثنائى در كار نیست ستارگان آسمان و زمین كه زیر پاى ماست و عناصرى كه در آن موجودند و تركیباتى كه پدیده هاى ابتدائى را پدیدار مى سازند و نبات و حیوان همه همین حال را دارند.
حال انسان نیز در این هدایت عمومى حال دیگران است جز اینكه میان او و دیگران یك فرق است